ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เคลื่อนที่) ปี2564


ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางแล


ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนางแล


ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564


ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่ง ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2564


ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน


ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance)


ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ITA 2564)


รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางแล เขตเลือกตั้งที่ 2 (อย่างไม่เป็นทางการ)


รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางแล เขตเลือกตั้งที่ 1 (อย่างไม่เป็นทางการ)


รายงานผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนางแล (อย่างไม่เป็นทางการ)


ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ถ. 5/8 (เขตเลือกตั้งที่ 2)


ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ถ. 5/8 (เขตเลือกตั้งที่ 1)


ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ผ.ถ. 5/8


ประชาสัมพันธ์ หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (ส.ถ./ผถ. 1/8)


กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการพัฒนาเพื่อความปรองดองสมานฉันท์


ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล-นายกเทศมนตรี รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ


ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลนางแล


ประชาสัมพันธ์ วิธีการหาเสียง ระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 (ข้อ 22-23)


ประชาสัมพันธ์ ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ถ.4/5 เขตเลือกตั้งที่ 2


ประชาสัมพันธ์ ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ถ.4/5 เขตเลือกตั้งที่ 1


ประชาสัมพันธ์ ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง ผ.ถ.4/5


ประชาสัมพันธ์ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางแล ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ถ. 4/4 เขตเลือกตั้งที่ 2


ประชาสัมพันธ์ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางแล ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและ ไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ถ. 4/4 เขตเลือกตั้งที่ 1


ประชาสัมพันธ์ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนางแล ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและ ไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ผ.ถ. 4/4


ประชาสัมพันธ์ เรื่องการประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง


ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนางแล


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางแล


ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี


ประชาสัมพันธ์ ข่าวสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง


ประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี2564


ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย


ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย


ข่าวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น


ประชาสัมพันธ์ การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงราย


ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่งทุกชนิด และกำหนดมาตรการเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย


ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง กำหนดจำนวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีในเขตจังหวัดเชียงราย


ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง กำหนดจำนวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดเชียงราย


ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง กำหนดจำนวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย


ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ ณชจันทร์ Nachajan Learning Center


ประชาสัมพันธ์ การเข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563


ประกาสผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ 2563


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนางแล


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ เทศบาลตำบลนางแล (แก้ไขเพิ่มเติม)


ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ เทศบาลตำบลนางแล


ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 5 กระบวนงาน


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ( ชุดที่ 1 )


ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


โครงการอุ่นรักครอบครัวตำบลนางแล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน และมาตรการกำกับดูแลสถานบริการ สถานประกอบการและสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรม ในช่วงเทศการ


กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษในปี 2562 (30 ธันวาคม 2562)


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนกันยายน 2562) ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2562


รายงานผลการดำเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการตามกระบวนงานบริการประชาชนเทศบาลตำบลนางแล


โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนางแล ประจำปี 2562


โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลนางแลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


โครงการบำรุงรักษาป่าไม้


โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน


โครงการตำบลพัฒนาการเด็กดีเริ่มที่นมแม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เปิดรับสมัครจิตอาสาพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ ของทุกเดือน ณ สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร และที่ทำการอำเภอทั่วประเทศ (ในวันและเวลาราชการ)


กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อทดแทนต้นไม้ที่ตายเนื่องจากไฟป่า


ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


กิจกรรมปลูกต้นพุทธรักษา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน


มติที่ประชุมคณะกรรมการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง สิ้นสุดสถาณการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2562) ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562


โครงการบำรุงรักษาป่าไม้


ท่องเที่ยวคนบ้านนางแล


โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562


โครงการชวนครอบครัวงดเหล้าเข้าพรรษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


โครงการพัฒนาความรู้ด้านการเกษตร หลักสูตร “การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว”


ขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่ง ระหว่างวันที่ 16 - 30 เมษายน 2562


อาสาไฟป่าฯ ร่วมออกลาดตระเวนไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบในเขตเทศบาลตำบลนางแล


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวเชียงรายฉีดพ่นน้ำ พร้อมกันทั้งจังหวัด โดยพร้อมเพรียงกัน


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562) ณ วันที่ 5 เมษายน 2562


โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลนางแล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) ประชาสัมพันธ์ประกาศอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) เรื่อง ห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) (เพิ่มเติม)


โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพราษฎร หลักสูตรการทำลูกชิ้นหมู งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.


โครงการรักสุขภาพรักปลอดภัย วัยใสไร้เอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ประชาสัมพันธ์รายงานการปรับปรุงภารกิจเทศบาลตำบลนางแล ประจำปี 2562


แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562


โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร


ประชาสัมพันธ์การตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต


ประชาสัมพันธ์เพจ "กองการเลือกตั้งท้องถิ่น" บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook)


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) ณ วันที่ 4 มกราคม 2562


เชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้แอปพลิเคชั่นแจ้งและบริหารจัดการข้อร้องเรียนและปัญหาเมือง (Traffy Fondue)


โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพราษฎร หลักสูตรการทำสบู่สมุนไพร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


เชิญสมัครร่วมกิจกรรมปั่น "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" วันที่ 9 ธันวาคม 2561


ประชาสัมพันธ์ เรื่องนโยบายการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลนางแลประจำปี พ.ศ.2562


ประชาสัมพันธ์รายงานการปรับปรุงภารกิจเทศบาลตำบลนางแล พ.ศ.2561


การแข่งขันเอ็นดูโร่การกุศลเพื่อสมทบทุนการศึกษาเด็กผู้ด้อยโอกาศและกลุ่มอาสาป้องกันไฟป่านางแล


โรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริบาลญี่ปุ่น 1 ปี


ประชาสัมพันธ์เส้นทางจาริกแสวงบุญศาสนสถานสำคัญ 9 แห่ง ของจังหวัดเชีียงราย


ข่าวประชาสัมพันธ์อันตรายและการขอปล่อยโคมลอย โคมควัน ในช่วงเทศกาล


โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม เชิญชมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๖ "เจียงฮายเกมส์" ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๘ พฤษจิกายน ๒๕๖๑


ประชาสัมพันธ์ คำสั่งเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนปฏิบัติราชการแทน


ประชาสัมพันธ์รายงานการปรับปรุงภารกิจเทศบาล ประจำปี 2560