ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนางแล เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564

วันที่ประกาศ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:00 น.


ประกาศเทศ การใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2564

วันที่ประกาศ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:00 น.


ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

วันที่ประกาศ 04 ตุลาคม 2564 เวลา 10:10 น.


ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล

วันที่ประกาศ 04 ตุลาคม 2564 เวลา 10:00 น.


ประชาสัมพันธ์คำสั่งเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลนางแล พ.ศ.2564

วันที่ประกาศ 29 กันยายน 2564 เวลา 11:00 น.


ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ประกาศ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09:00 น.


ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการยกระดับชุมชนสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หลักสูตร Workshop การสร้างมูลค่า และมูลค่าอาหารพื้นถิ่น ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

วันที่ประกาศ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:00 น.


ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลนางแล โดยมีเป้าหมายให้สมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:21 น.


ประชาสัมพันธ์ ระบบ line official account เทศบาลตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:00 น.


ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการยกระดับชุมชนสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

วันที่ประกาศ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:00 น.


ประชาสัมพันธ์ ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

วันที่ประกาศ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00 น.


ประชาสัมพันธ์ "'ง่วงแล้วขับ อันตรายบนท้องถนนที่ป้องกันได้"

วันที่ประกาศ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:00 น.


ประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ประกาศ 09 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:24 น.


ประชาสัมพันธ์ การให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เคลื่อนที่) ปี2564

วันที่ประกาศ 01 มิถุนายน 2564 เวลา 15:00 น.


ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 05 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:06 น.


ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 05 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:00 น.


ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564

วันที่ประกาศ 03 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:00 น.


ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่ง ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2564

วันที่ประกาศ 03 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:00 น.


ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

วันที่ประกาศ 29 เมษายน 2564 เวลา 09:00 น.


ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance)

วันที่ประกาศ 22 เมษายน 2564 เวลา 11:30 น.


ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ITA 2564)

วันที่ประกาศ 16 เมษายน 2564 เวลา 12:00 น.


รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางแล เขตเลือกตั้งที่ 2 (อย่างไม่เป็นทางการ)

วันที่ประกาศ 29 มีนาคม 2564 เวลา 16:02 น.


รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางแล เขตเลือกตั้งที่ 1 (อย่างไม่เป็นทางการ)

วันที่ประกาศ 29 มีนาคม 2564 เวลา 16:00 น.


รายงานผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนางแล (อย่างไม่เป็นทางการ)

วันที่ประกาศ 29 มีนาคม 2564 เวลา 15:40 น.


ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ถ. 5/8 (เขตเลือกตั้งที่ 2)

วันที่ประกาศ 29 มีนาคม 2564 เวลา 15:32 น.


ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ถ. 5/8 (เขตเลือกตั้งที่ 1)

วันที่ประกาศ 29 มีนาคม 2564 เวลา 15:31 น.


ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ผ.ถ. 5/8

วันที่ประกาศ 29 มีนาคม 2564 เวลา 15:30 น.


ประชาสัมพันธ์ หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (ส.ถ./ผถ. 1/8)

วันที่ประกาศ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 น.


กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการพัฒนาเพื่อความปรองดองสมานฉันท์

วันที่ประกาศ 09 มีนาคม 2564 เวลา 13:00 น.


ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล-นายกเทศมนตรี รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

วันที่ประกาศ 08 มีนาคม 2564 เวลา 11:00 น.


ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 05 มีนาคม 2564 เวลา 14:00 น.


ประชาสัมพันธ์ วิธีการหาเสียง ระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 (ข้อ 22-23)

วันที่ประกาศ 04 มีนาคม 2564 เวลา 14:00 น.


ประชาสัมพันธ์ ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ถ.4/5 เขตเลือกตั้งที่ 2

วันที่ประกาศ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17:12 น.


ประชาสัมพันธ์ ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ถ.4/5 เขตเลือกตั้งที่ 1

วันที่ประกาศ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17:02 น.


ประชาสัมพันธ์ ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง ผ.ถ.4/5

วันที่ประกาศ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:27 น.


ประชาสัมพันธ์ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางแล ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ถ. 4/4 เขตเลือกตั้งที่ 2

วันที่ประกาศ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:26 น.


ประชาสัมพันธ์ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางแล ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและ ไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ถ. 4/4 เขตเลือกตั้งที่ 1

วันที่ประกาศ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:25 น.


ประชาสัมพันธ์ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนางแล ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและ ไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ผ.ถ. 4/4

วันที่ประกาศ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:24 น.


ประชาสัมพันธ์ เรื่องการประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

วันที่ประกาศ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18:20 น.


ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

วันที่ประกาศ 04 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:00 น.


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 04 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:00 น.


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 04 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:00 น.


ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

วันที่ประกาศ 03 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:00 น.


ประชาสัมพันธ์ ข่าวสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง

วันที่ประกาศ 27 มกราคม 2564 เวลา 15:00 น.


ประชาสัมพันธ์ รายงานการปรับปรุงภารกิจเทศบาลตำบลนางแล พ.ศ.2563

วันที่ประกาศ 14 มกราคม 2564 เวลา 10:00 น.


ประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี2564

วันที่ประกาศ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00 น.


ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วันที่ประกาศ 02 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:00 น.


ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วันที่ประกาศ 02 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:00 น.


ข่าวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

วันที่ประกาศ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 11:00 น.


ประชาสัมพันธ์ การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงราย

วันที่ประกาศ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 15:00 น.


ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่งทุกชนิด และกำหนดมาตรการเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันที่ประกาศ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 11:00 น.


ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพราษฎร หลักสูตรการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรด

วันที่ประกาศ 08 ตุลาคม 2563 เวลา 10:00 น.


ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง กำหนดจำนวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีในเขตจังหวัดเชียงราย

วันที่ประกาศ 02 ตุลาคม 2563 เวลา 16:00 น.


ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง กำหนดจำนวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดเชียงราย

วันที่ประกาศ 02 ตุลาคม 2563 เวลา 16:00 น.


ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง กำหนดจำนวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วันที่ประกาศ 02 ตุลาคม 2563 เวลา 15:59 น.


ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ ณชจันทร์ Nachajan Learning Center

วันที่ประกาศ 28 กันยายน 2563 เวลา 15:00 น.


ประชาสัมพันธ์ การเข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ประกาศ 25 กันยายน 2563 เวลา 14:00 น.


ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำหน้ากาก DIY ป้องกันภัย COVID - 19 และ PM 2.5

วันที่ประกาศ 16 กันยายน 2563 เวลา 10:00 น.


ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ประกาศ 10 กันยายน 2563 เวลา 16:00 น.


ประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพคนพิการให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

วันที่ประกาศ 03 กันยายน 2563 เวลา 11:00 น.


ประชาสัมพันธ์ โครงการอุ่นรักครอบครัวตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 10:00 น.


ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพราษฎร หลักสูตรการจัดดอกไม้สด

วันที่ประกาศ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 10:00 น.


ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

วันที่ประกาศ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 10:00 น.


ประกาสผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ประกาศ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 16:00 น.


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 13:00 น.


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ เทศบาลตำบลนางแล (แก้ไขเพิ่มเติม)

วันที่ประกาศ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:00 น.


ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ เทศบาลตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:00 น.


ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 5 กระบวนงาน

วันที่ประกาศ 30 เมษายน 2563 เวลา 14:00 น.


ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 18 มีนาคม 2563 เวลา 10:00 น.


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ( ชุดที่ 1 )

วันที่ประกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 น.


ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ประกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 น.


โครงการอุ่นรักครอบครัวตำบลนางแล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ประกาศ 15 มกราคม 2563 เวลา 07:00 น.


การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน และมาตรการกำกับดูแลสถานบริการ สถานประกอบการและสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรม ในช่วงเทศการ

วันที่ประกาศ 03 มกราคม 2563 เวลา 13:00 น.


กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษในปี 2562 (30 ธันวาคม 2562)

วันที่ประกาศ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 15:00 น.


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนกันยายน 2562) ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2562

วันที่ประกาศ 04 ตุลาคม 2562 เวลา 10:00 น.


รายงานผลการดำเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการตามกระบวนงานบริการประชาชนเทศบาลตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 02 ตุลาคม 2562 เวลา 11:14 น.


โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนางแล ประจำปี 2562

วันที่ประกาศ 29 กันยายน 2562 เวลา 14:00 น.


โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ประกาศ 27 กันยายน 2562 เวลา 09:00 น.


โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลนางแลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ประกาศ 23 กันยายน 2562 เวลา 13:00 น.


โครงการบำรุงรักษาป่าไม้

วันที่ประกาศ 20 กันยายน 2562 เวลา 15:00 น.


โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ประกาศ 19 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น.


โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

วันที่ประกาศ 18 กันยายน 2562 เวลา 14:00 น.


โครงการตำบลพัฒนาการเด็กดีเริ่มที่นมแม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ประกาศ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 น.


ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เปิดรับสมัครจิตอาสาพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ ของทุกเดือน ณ สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร และที่ทำการอำเภอทั่วประเทศ (ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ประกาศ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08:00 น.


กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อทดแทนต้นไม้ที่ตายเนื่องจากไฟป่า

วันที่ประกาศ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 15:00 น.


ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ประกาศ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 11:00 น.


กิจกรรมปลูกต้นพุทธรักษา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ประกาศ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 15:00 น.


ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

วันที่ประกาศ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:00 น.


มติที่ประชุมคณะกรรมการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ประกาศ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:00 น.


ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง สิ้นสุดสถาณการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

วันที่ประกาศ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:00 น.


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2562) ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562

วันที่ประกาศ 03 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:00 น.


โครงการบำรุงรักษาป่าไม้

วันที่ประกาศ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:00 น.


ท่องเที่ยวคนบ้านนางแล

วันที่ประกาศ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00 น.


โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ประกาศ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.


ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วันที่ประกาศ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:00 น.


โครงการชวนครอบครัวงดเหล้าเข้าพรรษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ประกาศ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.


โครงการพัฒนาความรู้ด้านการเกษตร หลักสูตร “การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว”

วันที่ประกาศ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.


ขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่ง ระหว่างวันที่ 16 - 30 เมษายน 2562

วันที่ประกาศ 15 เมษายน 2562 เวลา 08:00 น.


อาสาไฟป่าฯ ร่วมออกลาดตระเวนไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบในเขตเทศบาลตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 12 เมษายน 2562 เวลา 08:00 น.


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวเชียงรายฉีดพ่นน้ำ พร้อมกันทั้งจังหวัด โดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ประกาศ 05 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น.


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562) ณ วันที่ 5 เมษายน 2562

วันที่ประกาศ 05 เมษายน 2562 เวลา 09:20 น.


โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลนางแล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ประกาศ 29 มีนาคม 2562 เวลา 08:00 น.


อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) ประชาสัมพันธ์ประกาศอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) เรื่อง ห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) (เพิ่มเติม)

วันที่ประกาศ 05 มีนาคม 2562 เวลา 13:00 น.


โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพราษฎร หลักสูตรการทำลูกชิ้นหมู งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00 น.


ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.

วันที่ประกาศ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00 น.


โครงการรักสุขภาพรักปลอดภัย วัยใสไร้เอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ประกาศ 04 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:00 น.


ประชาสัมพันธ์รายงานการปรับปรุงภารกิจเทศบาลตำบลนางแล ประจำปี 2562

วันที่ประกาศ 29 มกราคม 2562 เวลา 13:13 น.


แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562

วันที่ประกาศ 29 มกราคม 2562 เวลา 13:00 น.


โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร

วันที่ประกาศ 26 มกราคม 2562 เวลา 15:00 น.


ประชาสัมพันธ์การตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต

วันที่ประกาศ 16 มกราคม 2562 เวลา 13:00 น.


ประชาสัมพันธ์เพจ "กองการเลือกตั้งท้องถิ่น" บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook)

วันที่ประกาศ 14 มกราคม 2562 เวลา 08:00 น.


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) ณ วันที่ 4 มกราคม 2562

วันที่ประกาศ 04 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.


เชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ประกาศ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 13:00 น.


ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้แอปพลิเคชั่นแจ้งและบริหารจัดการข้อร้องเรียนและปัญหาเมือง (Traffy Fondue)

วันที่ประกาศ 06 ธันวาคม 2561 เวลา 08:00 น.


โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพราษฎร หลักสูตรการทำสบู่สมุนไพร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ประกาศ 01 ธันวาคม 2561 เวลา 10:00 น.


เชิญสมัครร่วมกิจกรรมปั่น "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" วันที่ 9 ธันวาคม 2561

วันที่ประกาศ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:00 น.


ประชาสัมพันธ์ เรื่องนโยบายการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลนางแลประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ประกาศ 01 ตุลาคม 2561 เวลา 11:00 น.


ประชาสัมพันธ์รายงานการปรับปรุงภารกิจเทศบาลตำบลนางแล พ.ศ.2561

วันที่ประกาศ 25 กันยายน 2561 เวลา 15:06 น.


การแข่งขันเอ็นดูโร่การกุศลเพื่อสมทบทุนการศึกษาเด็กผู้ด้อยโอกาศและกลุ่มอาสาป้องกันไฟป่านางแล

วันที่ประกาศ 00 543 เวลา 00:00 น.


โรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริบาลญี่ปุ่น 1 ปี

วันที่ประกาศ 00 543 เวลา 00:00 น.


ประชาสัมพันธ์เส้นทางจาริกแสวงบุญศาสนสถานสำคัญ 9 แห่ง ของจังหวัดเชีียงราย

วันที่ประกาศ 00 543 เวลา 00:00 น.


ข่าวประชาสัมพันธ์อันตรายและการขอปล่อยโคมลอย โคมควัน ในช่วงเทศกาล

วันที่ประกาศ 00 543 เวลา 00:00 น.


โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม เชิญชมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๖ "เจียงฮายเกมส์" ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๘ พฤษจิกายน ๒๕๖๑

วันที่ประกาศ 00 543 เวลา 00:00 น.


ประชาสัมพันธ์ คำสั่งเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนปฏิบัติราชการแทน

วันที่ประกาศ 00 543 เวลา 00:00 น.


ประชาสัมพันธ์รายงานการปรับปรุงภารกิจเทศบาล ประจำปี 2560

วันที่ประกาศ 00 543 เวลา 00:00 น.