สภาเทศบาล

สภาเทศบาล

นายดวงคำ เชื้อเจ็ดตน
ประธานสภาเทศบาล

สภาเทศบาล

นายพิษณุ เขื่อนเพชร
รองประธานสภาเทศบาล

สภาเทศบาล

ว่าที่ ร.ต. สุเมธ วิชัยนันท์
ปลัด/เลขานุการสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

สภาเทศบาล

นายพูลศักดิ์ เขื่อนเพชร
สมาชิกสภาเทศบาล

สภาเทศบาล

นายเจริญ ตั้งจิตรวิทยากุล
สมาชิกสภาเทศบาล

สภาเทศบาล

นายบุญมี ปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาล

สภาเทศบาล

นายอนุสรณ์ ศรีวิไชย
สมาชิกสภาเทศบาล

สภาเทศบาล

นายประหยัด ศรีบุญ
สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

สภาเทศบาล

นางเด่นนภา กันติ๊บ
สมาชิกสภาเทศบาล

สภาเทศบาล

นายสมจิตต์ ภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล

สภาเทศบาล

นางเตียนทอง เรือนคำ
สมาชิกสภาเทศบาล

สภาเทศบาล

นายกมล อภิธนัง
สมาชิกสภาเทศบาล

สภาเทศบาล

นายดวงดี ปริมา
สมาชิกสภาเทศบาล