กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเว็บไซต์แจ้งเตือนสาธารณภัย Thai Disaster Alert Web แจ้งเตือนได้ 24 ชั่วโมง

ปภ. เปิดเว็บไซต์แจ้งเตือนสาธารณภัย Thai Disaster Alert Webชูแพลตฟอร์มการแจ้งเตือนสาธารณภัยออนไลน์สำหรับหน่วยปฏิบัติระดับพื้นที่และประชาชน เพิ่มช่องทางการติดตามและเฝ้าระวังข้อมูลสถานการณ์ภัยและรับข้อมูลการแจ้งเตือนสาธารณภัยได้ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ ได้พัฒนาแอพพลิเคชัน THAI DISASTER ALERT หรือแอพ TDA ซึ่งเป็น Mobile Application แจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือแบบเจาะลึกเข้าถึงเฉพาะพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดภัยสาธารณภัยเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถเตรียมพร้อมรับมือป้องกันภัย ก่อนที่ภัยจะมาถึงได้อย่างทันท่วงทีและขณะนี้ได้ต่อยอดการแจ้งเตือนสาธารณภัยภัยผ่านระบบออนไลน์ โดยเปิดเว็บไซต์แจ้งเตือนสาธารณภัย Thai Disaster Alert Web
( https://tdaweb.disaster.go.th/tda/AlertHome)
ซึ่งมีจุดเด่นในการแจ้งเตือนสาธารณภัยไปยังอุปกรณ์ค อมพิวเตอร์ในรูปแบบสัญญาณเสียงเตือนภัย (Alarm) แบบอัตโนมัติโดยระบบทำการแจ้งเตือนสาธารณภัยร้ายแรง(สาธารณภัยระดับ 3 และระดับ 4) ในทุกประเภทภัย อาทิ อุทกภัย แผ่นดินไหว สึนามิ ฯลฯรวมถึงยังให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยสภาพอากาศ คาดการณ์ฝน และประกาศแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย ซึ่งได้มีการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมทรัพยากรธรณี สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) กรมชลประทาน ฯลฯ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา โดยสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดของประกาศแจ้งเตื อนสาธารณภัยของแต่ละพื้นที่ได้ซึ่งจะแสดงภาพแผนที่ ประเทศไทยหากมีพื้นที่ไหนเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัยจะขึ้นแถบสีในพื้นที่จังหวัดนั้นให้เห็นชัดเจน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถคลิกเลือกจังหวัดบนแผนที่ เพื่อดูการแจ้งเตือนเฉพาะจังหวัดของตนเองได้ ตอบโจทย์การเป็นแพลตฟอร์มแจ้งเตือนสาธารณภัยออ นไลน์ที่เหมาะสำหรับสถานประกอบการ ผู้ประกอบการโรงแรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนทั่วไป สำหรับใช้ในการติดตามและเฝ้าระวังข้อมูลสถานการณ์ ภัยและรับข้อมูลการแจ้งเตือนสาธารณภัยได้ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ Thai Disaster Alert Web เมื่อผู้ใช้งานเข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ ระบบจะขึ้นข้อความ Pop up ให้ผู้ใช้งานเปิด Location ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จากนั้นให้เปิดหน้าเว็บและเปิดโลเคชันไว้ตลอดเวลา ก็สามารถรับการแจ้งเตือนสาธารณภัยจากกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยได้ทันที และเมื่อมีการคาดการณ์ว่าจะเกิดสาธารณภัยในพื้นที่นั้ น ๆ ระบบจะส่งสัญญาณเสียงเตือนภัย (Alarm) ดังขึ้นมาอัตโนมัติ และหน้าเว็บไซต์จะขึ้นข้อความแจ้งเตือนสาธารณภัยเป็ นกล่องข้อความสีแดงแบบกะพริบ เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบการแจ้งเตือนสาธารณภัยได้ทันที
ทั้งนี้ เว็บไซต์ Thai Disaster Alert Web ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการบริการด้านข้อมูลข่าวสาร สาธารณภัยและการแจ้งเตือนสาธารณภัยแก่ประชาชน อย่างถูกต้อง ทั่วถึง และทันต่อสถานการณ์ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศ ก็สามารถเตรียมพร้อมรับมือป้องกันสาธารณภัยได้ก่อน ที่ภัยจะมาถึง จะส่งผลให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตมากขึ้น นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีแผนการของบประมาณเพื่อพัฒนาระบบ Cell Broadcast มาใช้ในการแจ้งเตือนสาธารณภัยผ่านระบบเสาสัญญา ณโทรศัพท์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนสาธารณภัยให้ดียิ่งขึ้ น ซึ่ง Cell Broadcast ถือเป็นระบบที่มีความเสถียร และช่วยให้ทำการแจ้งเตือนสาธารณภัยได้อย่างทั่วถึงผ่ านระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยสามารถส่งข้อความตรงถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลุ่ มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยเพิ่มเพิ่มช่องทางการแจ้งเตือนสาธารณภัยแก่ ประชาชนที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น