ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลนางแล หรือ โทร 053-706017 ต่อ 105