กำหนดภาพเครื่องหมายราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 315) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศกำหนดภาพเครื่องหมายราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ไว้เป็นเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 สำหรับภาพเครื่องหมายราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีลักษณะเป็นรูปราชสีห์สีทองล้อมด้วยลายกนกอยู่ในวงกลม ในกรอบครึ่งวงกลมสีขาวด้านบนมีอักษรภาษาไทยสีเขียวคำว่า "กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" กรอบครึ่งวงกลมพื้นสีเขียวด้านล่าง มีอักษรภาษาอังกฤษสีทองคำว่า "DEPARTMENT OF LOCAL ADMINISTRATION" ความหมายของเครื่องหมายราชการประกอบไปด้วย - ราชสีห์ หมายถึง ความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรือง มีอำนาจปกปักรักษา มีความเข้มแข็ง มีพละกำลัง ดุจข้าราชการมหาดไทยที่มีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข -ลายกนก หมายถึง ความเป็นไทย - สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของท้องถิ่นซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ สามารถดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่นทุกระดับได้อย่างมีคุณภาพ