โครงการอุ่นรักครอบครัวตำบลนางแล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้สูงอายุ, เด็ก และเยาวชน ในครอบครัวๆ ละ 2 คน จำนวน 50 ครอบครัว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว สร้างความรัก ความเข้าใจ ระหว่างสมาชิกในครอบครัว ระหว่างผู้สูงอายุกับลูกหลาน ณ หอประชุมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย