ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เทศบาลตำบลนางแล ประกาศการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนทีได้รับความเดือดร้อนในด้านคุณภาพชีวิต ที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ ดังนี้
1.การช่วยเหลือเกษตรผู้ประสบสาธารณภัยกรณีเกิดการระบาดของลัมปี สกิน
2.การช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชน เด็กยากจน เด็กด้อยโอกาส เด็กยากไร้ เด็กไร้ที่พึ่งเทศบาลตำบลนางแล
3.การช่วยเหลือผู้ป่วยที่รับบริการรถ - ส่ง ไปโรงพยาบาล
ยื่นแบบลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือระหว่างวันที่ 18 - 31 สิงหาคม 2564 ในวันเวลาราชการติดต่อได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลนางแล สำนักปลัดเทศบาล งานบริหารงานทั่วไป ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามลิงค์ด้านล่าง