ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance)

ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ วิชัยนันท์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลนางแลพร้อมด้วยพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 22 เมษายน 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนางแล เพื่อแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ