ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่ง ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2564