ขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่ง ระหว่างวันที่ 16 - 30 เมษายน 2562