ประชาสัมพันธ์เพจ "กองการเลือกตั้งท้องถิ่น" บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook)

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำเพจ "กองการเลือกตั้งท้องถิ่น" ลงในเว็บไซต์ที่ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook) เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น (ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น) โดยผู้ที่สนใจสามารถเป็นสมาชิกเพจ "กองการเลือกตั้งท้องถิ่น" ได้