กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance)

นายเสน่ห์ ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลนางแล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ได้ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนางแล เพื่อแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลนางแล