ประกาศเรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางแล เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)