ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลนางแล โดยมีเป้าหมายให้สมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลนางแล

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายเสน่ห์ ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลนางแล มอบหมายให้ นายอิ่นแก้ว ไชยงำเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลนางแล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลนางแล โดยมีเป้าหมายให้สมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลนางแลมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของกองทุนฯ และสามารถนำทุนมาใช้ในการพัฒนากลุ่มอาชีพให้กับสมาชิกกองทุนฯ ผ่านแผนการพัฒนากลุ่มอาชีพ ทั้งนี้การดำเนินโครงการดังกล่าวได้ปฏิบัติตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชียงราย เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ผ่อนปรนการประชุม สัมมนา และจัดอบรมโดยกำหนดให้มีการเว้นระยะห่าง จัดจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอร์ และเจล ให้ผู้เข้าอบรมทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการอบรม ณ ห้องประชุมภูแล เทศบาลตำบลนางแล