ประชาสัมพันธ์ เรื่องการประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง