ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย