ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการยกระดับชุมชนสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หลักสูตร Workshop การสร้างมูลค่า และมูลค่าอาหารพื้นถิ่น ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 คณะทำงาน U2T ตำบลนางแล และเทศบาลตำบลนางแล ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายใต้การดำเนินกิจกรรมการยกระดับชุมชนสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หลักสูตร Workshop การสร้างมูลค่า และมูลค่าอาหารพื้นถิ่น ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยในพิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติจากนาย เสน่ห์ ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลนางแล มาเป็นประธานในพิธีครั้งนี้ โดยมี ประชาชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเจ้าของกิจการภายในตำบลนางแล เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุม MOCK UP การบิน ชั้น 4 อาคาร E - Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง