พนักงานเทศบาลตำบลนางแล

สำนักปลัดเทศบาล

ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ วิชัยนันท์

ตำแหน่ง : ปลัดเทศบาล

เบอร์โทร : 0897580843

นายวิเศษ ช่วยเกื้อ

ตำแหน่ง : รองปลัดเทศบาล

เบอร์โทร : 0864302312

นางสาวปราถนา เกตุปาน

ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เบอร์โทร : 0814778165

นางอุบล ไชยเลิศ

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เบอร์โทร : 0882587802

นางสาวสอิ้งมาส แสงศรี

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เบอร์โทร : 0812060388

นางสาวนิชาภา เขื่อนเพชร

ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เบอร์โทร : 0835665333

นางกิตติกาล คำลือ

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบาายและแผน

เบอร์โทร : 0816841918

นายมนู วุฒิชมภู

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

เบอร์โทร : 0882573438

นางสาวดารารัตน์ แดงฟู

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร

เบอร์โทร : 0890173939

นางฤชุอร วงศ์ยศ

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายธุรการ

เบอร์โทร : 0812060388

นายดนัย ผาสุข

ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ

เบอร์โทร : 0635308670

นางสาวพรพรรณ ไฝขัน

ตำแหน่ง : นักจัดการงารทะเบียน

เบอร์โทร : 0897577021

นางเปรมจิต อังคณาวิวัตน์

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทร : 0896940061

นางศศิอัญญ์ วรัตถ์วัชรดล

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทร : 0954509583

นายเชิดชัย มะโนหาญ

ตำแหน่ง : นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เบอร์โทร : 0923453969

นางธัชนี เถินมงคล

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ

เบอร์โทร : 0835653131

นางสาวกัญจน์ณิชา บุญชโลทร

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทะเบียน

เบอร์โทร : 0873017173

กองคลัง

นางพัชรินทร์ โฉมแดง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทร : 0818853584

นางพัชรินทร์ เตปินยะ

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เบอร์โทร : 0931346362

นางสาวทัศนีย์ศิล มะโนคำ

ตำแหน่ง : นักวิชาการคลัง

เบอร์โทร : 0849495415

นางนงลักษณ์ เทียมสา

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

เบอร์โทร : 0869120093

นางสาววรัญญา ไชยยะ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ

เบอร์โทร : 0941937459

นางนงนิตย์ ประเต็ม

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

เบอร์โทร : 0848038459

กองช่าง

นายเศรษฐพล กิจรักษ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง

เบอร์โทร : 0869200777

นายอภิรติ คำบุญ

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

เบอร์โทร : 0954472816

นายปิยะพงษ์ ชัยธีระสุเวท

ตำแหน่ง : นายช่างโยธาอวุโส

เบอร์โทร : 0896363799

นายก่อพจณ์ เอี่ยมสำอางค์

ตำแหน่ง : นายช่างโยธาอวุโส

เบอร์โทร : 0861897371

กองการศึกษา

นางสาวสายทิตย์ เวียงมูล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองศึกษา

เบอร์โทร : 0815892474

นางปริยากร เจริญพร

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

เบอร์โทร : 0966789714

นางลลิตา เขื่อนเพชร

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

เบอร์โทร : 0869142095

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางกัญญ์ธเรศวร์ กูลวงค์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เบอร์โทร : 0813875312

นางสาวหัทญา ชัยชมภู

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

เบอร์โทร : 0928582656

หน่วยตรวจสอบภายใน