ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย