คณะผู้บริหารเทศบาล

ผู้บริหารเทศบาล

นายสุรินทร์ เขื่อนเพชร
นายกเทศมนตรี

ผู้บริหารเทศบาล

นายทองคำ แก้วจินดา
รองนายกเทศมนตรี

ผู้บริหารเทศบาล

นายทับ พรมณี
รองนายกเทศมนตรี

ผู้บริหารเทศบาล

นายวินัย กันติ๊บ
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ผู้บริหารเทศบาล

นายบุญส่ง ศรีวิไชย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี