นายกเทศมนตรีตำบลนางแล
นายเสน่ห์ ภักดี
นายกเทศมนตรีตำบลนางแล
สายด่วน

08-1724-2448

E-mail

Sane.Pakdee@gmail.com

ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ประกาศ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:10 น.


การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ของ เทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันที่ประกาศ 01 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10:27 น.


เทศบาลตำบลนางแลประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567

วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 11:00 น.


เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฏกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเฉิงเทรา เป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ พ.ศ. .....

วันที่ประกาศ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:31 น.


ประชาสัมพันธ์อันตราย และการขอปล่อยโคมลอย โคมไฟ และโคมควัน ในช่วงเทศกาล

วันที่ประกาศ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:13 น.


การเลื่อนวันหยุดชดวันหยุดราชการ ประจำปี 2566 และกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567

วันที่ประกาศ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:37 น.


ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางแล เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

วันที่ประกาศ 05 ตุลาคม 2566 เวลา 21:40 น.


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM เปิดเว็บไซต์ให้บริการข้อมูลแผนที่เสี่ยงภัย นำร่อง 3 ภัย น้ำท่วม - แล้ง – วาตภัย เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่

วันที่ประกาศ 29 กันยายน 2566 เวลา 12:05 น.


เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ช่วงวันที่ 17 - 21 กันยายน 2566

วันที่ประกาศ 17 กันยายน 2566 เวลา 13:08 น.


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเว็บไซต์แจ้งเตือนสาธารณภัย Thai Disaster Alert Web แจ้งเตือนได้ 24 ชั่วโมง

วันที่ประกาศ 04 กันยายน 2566 เวลา 16:09 น.


แก้ไขประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 2)

วันที่ประกาศ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11:43 น.


ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 2)

วันที่ประกาศ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:06 น.


ประกาศ รายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่2)

วันที่ประกาศ 07 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:38 น.


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 2)

วันที่ประกาศ 02 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11:11 น.


ประกาศ เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการตามกระบวนงานบริการประชาชนของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ประกาศ 29 มกราคม 2567 เวลา 09:49 น.


ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลนางแล ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลนางแล (พนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป)

วันที่ประกาศ 26 มกราคม 2567 เวลา 14:49 น.


ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลนางแล ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลนางแล (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

วันที่ประกาศ 16 มกราคม 2567 เวลา 14:52 น.


ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2)

วันที่ประกาศ 16 มกราคม 2567 เวลา 12:47 น.


ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่องผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566

วันที่ประกาศ 02 มกราคม 2567 เวลา 14:13 น.


ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล

วันที่ประกาศ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 13:24 น.


คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

วันที่ประกาศ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:17 น.


ประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:11 น.


ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 26 มกราคม 2567 เวลา 09:56 น.


ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน

วันที่ประกาศ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 11:05 น.


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. สายทาง ชร.ถ. 10-0001 บ้านป่าห้า - บ้านดาวดึงส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:28 น.


ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ ตำบลนางแล เชื่อมหมู่ที่ 11 บ้านพลูทอง ตำบลท่าสุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:25 น.


ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ประกาศ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 11:12 น.


ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 15:46 น.


ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 03 ตุลาคม 2566 เวลา 14:38 น.


ร่างวิจารณ์รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน งบประมาณ 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

วันที่ประกาศ 03 ตุลาคม 2566 เวลา 14:22 น.


ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งเทศบาลตำบลนางแล


แต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนางแล ตามแบบ ส.ถ. 2/6

วันที่ประกาศ 08 มิถุนายน 2566 เวลา 15:48 น.


ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563

วันที่ประกาศ 07 มิถุนายน 2566 เวลา 09:38 น.


ประกาศ เรื่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

วันที่ประกาศ 07 มิถุนายน 2566 เวลา 09:37 น.


ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 3)

วันที่ประกาศ 07 มิถุนายน 2566 เวลา 09:36 น.


ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2)

วันที่ประกาศ 07 มิถุนายน 2566 เวลา 09:34 น.


สถานที่ท่องเที่ยวตำบลนางแล


ภูมิปัญญาท้องถิ่น


ประเภท
- นายบุญส่ง มโนยศ ด้านอื่นๆ ด้านพิธีกรรมต่างๆ
- นางคำแสน แก้วสืบ ด้านดนตรี
- สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สับปะรดภูแล ด้านการเกษตรกรรม
- สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สับปะรดนางแล ด้านการเกษตรกรรม
- พอกเข่า ด้านการสาธารณสุข

ภาพกิจกรรม


Facebook เทศบาลตำบลนางแล

การป้องกันการทุจริต

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปี

- รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปี

- แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 3 ปี

- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

- สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี

- แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 4 ปี

- ITA