นายกเทศมนตรีตำบลนางแล
นายสุรินทร์ เขื่อนเพชร
นายกเทศมนตรีตำบลนางแล
สายด่วนนายก

08-1960-2494

แบบสำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนางแล

ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

วันที่ประกาศ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 10:00 น.


ประกาสผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ประกาศ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 16:00 น.


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 13:00 น.


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ เทศบาลตำบลนางแล (แก้ไขเพิ่มเติม)

วันที่ประกาศ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:00 น.


ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ เทศบาลตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:00 น.


ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 5 กระบวนงาน

วันที่ประกาศ 30 เมษายน 2563 เวลา 14:00 น.


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ( ชุดที่ 1 )

วันที่ประกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 น.


ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ประกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 น.


โครงการอุ่นรักครอบครัวตำบลนางแล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ประกาศ 15 มกราคม 2563 เวลา 07:00 น.


การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน และมาตรการกำกับดูแลสถานบริการ สถานประกอบการและสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรม ในช่วงเทศการ

วันที่ประกาศ 03 มกราคม 2563 เวลา 13:00 น.


ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่องขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี 2563

วันที่ประกาศ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09:20 น.


ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนราษฎร

วันที่ประกาศ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10:30 น.


ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่ลุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

วันที่ประกาศ 27 มกราคม 2563 เวลา 13:00 น.


ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ส.ถ./ผ.ถ.๒/๑)

วันที่ประกาศ 27 มกราคม 2563 เวลา 10:00 น.


ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 27 มกราคม 2563 เวลา 10:00 น.


ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ประกาศ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 16:00 น.


ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ประกาศ 03 ตุลาคม 2562 เวลา 10:30 น.


รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ประกาศ 11 กันยายน 2562 เวลา 08:00 น.


ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ประกาศ 31 มกราคม 2562 เวลา 08:00 น.


ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ประกาศ 29 มกราคม 2562 เวลา 08:00 น.


ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวทางลาดยางหมู่ที่ 14 บ้านร่องปลาค้าวเชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 15 กันยายน 2563 เวลา 10:15 น.


ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 16 และหมู่ที่ 11 บ้านป่าห้า บ้าสันต้นขาม และบ้านดาวดึงส์ ตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 11:41 น.


ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านดาวดึงส์ ตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 11:40 น.


ประกาศราคากลางโครงการก่องสร้างถนน คสล. ซอย 3/4 หมู่ที่ 6 บ้านป่าอ้อ

วันที่ประกาศ 02 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:57 น.


ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านสันต้นขาม

วันที่ประกาศ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 10:27 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 16 และหมู่ที่ 11 บ้านป่าห้า บ้านสันต้นขาม และบ้านดาวดึงส์ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13:50 น.


ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงไลห่ทาง คสล. หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 16 และหมู่ที่ 11

วันที่ประกาศ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13:50 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโรงปุ๋ยหมู่ที่ ๘ บ้านป่ารวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๗ บ้านนางแลใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมผาปิด ซอย ๙ หมู่ที่ ๕ บ้านเด่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:00 น.


ภาพกิจกรรมเทศบาล

19 มิถุนายน 2562

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมภูแล สำนักงานเทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

14 มิถุนายน 2562

กิจกรรมดีเดย์ หน้าบ้าน น่ามอง รณรงค์เก็บขยะสัญจร ครั้งที่ 2 โดยมี ผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มอื่นๆ ร่วมด้วย และมี ผู้สนับสนุน บริษัท นิ่มซี่เส็ง อาสาพัฒนาชุมชน , บริษัท มิตซูบิชิ ล้านนาสาขานางแล ร่วมด้วยณ ข่วงนางแล ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายการป้องกันการทุจริต

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปี

- รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปี

- แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 3 ปี

- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

- สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี

- โครงการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านคุณธรรมจริยธรรม

- แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 4 ปี

- ITA