นายกเทศมนตรีตำบลนางแล
นายเสน่ห์ ภักดี
นายกเทศมนตรีตำบลนางแล
สายด่วน

08-1724-2448

E-mail

Sane.Pakdee@gmail.com

ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ประกาศ 26 กันยายน 2565 เวลา 15:00 น.


ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ประกาศ 20 กันยายน 2565 เวลา 11:24 น.


ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล

วันที่ประกาศ 05 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 น.


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

วันที่ประกาศ 03 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 น.


ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ประกาศ 04 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 น.


กำหนดภาพเครื่องหมายราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันที่ประกาศ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:00 น.


ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคำขวัญและการออกแบบมาสคอต (Mascot) ประจำตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:00 น.


เทศกาลผลไม้จังหวัดเชียงราย FRUIT FESTIVAL ประจำปี 2565

วันที่ประกาศ 07 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:00 น.


กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance)

วันที่ประกาศ 25 เมษายน 2565 เวลา 09:00 น.


เทศบาลตำบลนางแล ขอเชิญประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลนางแล ร่วมประกวดคำขวัญ และการออกแบบมาสคอต (Mascot) ประจำตำบลนางแล เงินรางวัลรวม 15,000 บาท

วันที่ประกาศ 22 เมษายน 2565 เวลา 15:00 น.


ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ประกาศ 20 กันยายน 2565 เวลา 11:29 น.


ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ประกาศ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 10:30 น.


ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ

วันที่ประกาศ 05 สิงหาคม 2565 เวลา 09:30 น.


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

วันที่ประกาศ 03 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 น.


คำสั่งเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:30 น.


คำสั่งเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:30 น.


ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ประกาศ 15 กันยายน 2564 เวลา 16:30 น.


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ประกาศ 06 กันยายน 2564 เวลา 15:00 น.


ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ประกาศ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 16:00 น.


ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลนางแลตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558

วันที่ประกาศ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 16:00 น.


ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 16:00 น.


ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:00 น.


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 หมู่ที่ 5 บ้านเด่น

วันที่ประกาศ 06 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:56 น.


ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 หมู่ที่ 5 บ้านเด่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 06 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:50 น.


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 1 บ้านป่าห้า เชื่อมหมู่ที่ 2 บ้านนางแล

วันที่ประกาศ 06 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:40 น.


ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านป่าห้า เชื่อมหมู่ที่ 2 บ้านนางแล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 06 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:35 น.


ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 8 บ้านป่ารวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 06 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:30 น.


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยสยไหล่ทาง คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 8 บ้านป่ารวก

วันที่ประกาศ 06 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:30 น.


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 หมู่ที่ 7 บ้านนางแลใน

วันที่ประกาศ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 น.


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 หมู่ที่ 7 บ้านนางแลใน

วันที่ประกาศ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 น.


สถานที่ท่องเที่ยวตำบลนางแล


ภูมิปัญญาท้องถิ่น


ประเภท
- ย่ำขาง ด้านการแพทย์ไทย
- สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สับปะรดนางแล ด้านเกษตรกรรม
- สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สับปะรดภูแล ด้านเกษตรกรรม
- พอกเข่า ด้านการแพทย์ไทย

ภาพกิจกรรม


Facebook เทศบาลตำบลนางแล

การป้องกันการทุจริต

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปี

- รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปี

- แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 3 ปี

- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

- สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี

- แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 4 ปี

- ITA