นายกเทศมนตรีตำบลนางแล
นายเสน่ห์ ภักดี
นายกเทศมนตรีตำบลนางแล
สายด่วน

08-1724-2448

E-mail

Sane.Pakdee@gmail.com

เทศกาลผลไม้จังหวัดเชียงราย FRUIT FESTIVAL ประจำปี 2565

วันที่ประกาศ 07 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:00 น.


กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance)

วันที่ประกาศ 25 เมษายน 2565 เวลา 09:00 น.


เทศบาลตำบลนางแล ขอเชิญประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลนางแล ร่วมประกวดคำขวัญ และการออกแบบมาสคอต (Mascot) ประจำตำบลนางแล เงินรางวัลรวม 15,000 บาท

วันที่ประกาศ 22 เมษายน 2565 เวลา 15:00 น.


เทศบาลตำบลนางแลได้จัดประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาแบบยั่งยืนตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 08 เมษายน 2565 เวลา 16:00 น.


เชิญชวนผู้ที่สนใจ เขารับชมรายการ การใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลิงค์เฟสบุ๊ค “Jomquan” วันนี้ 6 เม.ย. 65 เวลา 19.00 น.

วันที่ประกาศ 06 เมษายน 2565 เวลา 15:30 น.


ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

วันที่ประกาศ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09:30 น.


ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ้น พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติ่ม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ประกาศ 18 มีนาคม 2565 เวลา 11:30 น.


ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

วันที่ประกาศ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09:30 น.


ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

วันที่ประกาศ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13:00 น.


ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์)

วันที่ประกาศ 08 มีนาคม 2565 เวลา 09:30 น.


คำสั่งเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:30 น.


คำสั่งเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:30 น.


ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ประกาศ 15 กันยายน 2564 เวลา 16:30 น.


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ประกาศ 06 กันยายน 2564 เวลา 15:00 น.


ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ประกาศ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 16:00 น.


ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลนางแลตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558

วันที่ประกาศ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 16:00 น.


ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564

วันที่ประกาศ 28 มกราคม 2564 เวลา 14:15 น.


ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารักบการสรรหาและเลือกสรรบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ประกาศ 22 มกราคม 2564 เวลา 14:20 น.


ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ประกาศ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 11:00 น.


ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่องขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี 2563

วันที่ประกาศ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09:20 น.


ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๑๖ บ้านสันต้นขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 11 เมษายน 2565 เวลา 15:00 น.


ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. พร้อมก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะ คสล. ทางโค้งเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่าซางวิวัฒน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 11 เมษายน 2565 เวลา 15:00 น.


ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๑๓ บ้านแม่ปูคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 11 เมษายน 2565 เวลา 15:00 น.


ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 11 หมู่ที่ 16 บ้านสันต้นขาม เทศบาลตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 07 เมษายน 2565 เวลา 13:30 น.


ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. พร้อมก่อสรา้งกำแพงป้องกันการกัดเซาะ คสล. ทางโค้งเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ เทศบาลตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 07 เมษายน 2565 เวลา 13:30 น.


ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะหนองบัวน้อย หมู่ที่ 13 บ้านแม่ปูคา เทศบาลตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 07 เมษายน 2565 เวลา 13:30 น.


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว หมู่ที่ 11 บ้านดาวดึงส์

วันที่ประกาศ 22 มีนาคม 2565 เวลา 10:00 น.


ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านดงใต้ หมู่ที่ ๓ บ้านนางแลเหนือ

วันที่ประกาศ 21 มกราคม 2565 เวลา 14:45 น.


ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชร.ถ.๑๐-๐๑๔ จำนวน ๒ ช่วง บ้านนางแลใน หมู่ที่ ๗ ตำบลนางแล โดยวิธีคัดเลือก

วันที่ประกาศ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 08:00 น.


ประกาศราคากลางโครงการ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสสายทาง ชร.ถ. 10 - 014 จำนวน 2 ช่วง บ้านนางแลใน หมู่ที่ 7 ตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:00 น.


ภาพกิจกรรม


Facebook เทศบาลตำบลนางแล

การป้องกันการทุจริต

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปี

- รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปี

- แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 3 ปี

- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

- สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี

- แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 4 ปี

- ITA