เทศบาลตำบลนางแล

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

นายกเทศมนตรีตำบลนางแล
นายสุรินทร์ เขื่อนเพชร
นายกเทศมนตรีตำบลนางแล
สายด่วนนายก

08-1960-2494

ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562


ขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่ง ระหว่างวันที่ 16 - 30 เมษายน 2562


อาสาไฟป่าฯ ร่วมออกลาดตระเวนไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบในเขตเทศบาลตำบลนางแล


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวเชียงรายฉีดพ่นน้ำ พร้อมกันทั้งจังหวัด โดยพร้อมเพรียงกัน


อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) ประชาสัมพันธ์ประกาศอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) เรื่อง ห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) (เพิ่มเติม)


ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.


แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562


ประชาสัมพันธ์การตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต


ประชาสัมพันธ์เพจ "กองการเลือกตั้งท้องถิ่น" บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook)


เชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ประกาศ 31 มกราคม 2562 เวลา 08:00 น.


ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ประกาศ 29 มกราคม 2562 เวลา 08:00 น.


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

วันที่ประกาศ 17 มกราคม 2562 เวลา 08:00 น.


รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

วันที่ประกาศ 02 มกราคม 2562 เวลา 08:00 น.


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด เส้นกลางบ้าน หมู่ 14 บ้านร่องปลาค้าว

วันที่ประกาศ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00 น.


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 2 (ต่อจากของเดิม ด้านทิศใต้) หมู่ที่ 13 บ้านแม่ปูคา

วันที่ประกาศ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00 น.


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 2 หมู่ที่ 10

วันที่ประกาศ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00 น.


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านนางแลใน ตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านนางแลใน ตำบลนางแล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13:00 น.


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 บ้านเด่น

วันที่ประกาศ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 บ้านเด่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00 น.


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. บ้านเลขที่ ๑๐๑ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๑๔

วันที่ประกาศ 15 มกราคม 2562 เวลา 13:00 น.


ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านดำหมู่ที่ 13

วันที่ประกาศ 14 มกราคม 2562 เวลา 13:00 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านดำ ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๒ จุด และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ๓ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 14 มกราคม 2562 เวลา 13:00 น.


ภาพกิจกรรมเทศบาล

7 พฤศจิกายน 2561

ประชุมสภาเทศบาลตำบลนางแล สมัยสามัญ สมัย ที่ 4 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนางแล

23 ตุลาคม 2561

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพวงมาลาแด่หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ที่เป็นประโยชน์ต่อปวงชนชาวไทย ณ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

6 กันยายน 2561

โครงการรักนำ้รักป่ารักษาแผ่นดิน เทศบาลตำบลนางแล จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บ้านร่องปลาค้าว ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายแบบสำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนางแล

เทศบัญญัติ