นายกเทศมนตรีตำบลนางแล
นายเสน่ห์ ภักดี
นายกเทศมนตรีตำบลนางแล
สายด่วน

08-1724-2448

E-mail

Sane.Pakdee@gmail.com

กำหนดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2565

วันที่ประกาศ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 15:00 น.


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

วันที่ประกาศ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10:00 น.


ประกาศเทศบาล เรื่อง แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ประกาศ 01 ธันวาคม 2564 เวลา 08:00 น.


ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ประกาศ 01 ธันวาคม 2564 เวลา 08:00 น.


ประกาศเทศบาล เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ประกาศ 01 ธันวาคม 2564 เวลา 08:00 น.


ประกาศ การใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนางแล เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564

วันที่ประกาศ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:00 น.


ประกาศเทศ การใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2564

วันที่ประกาศ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:00 น.


ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

วันที่ประกาศ 04 ตุลาคม 2564 เวลา 10:10 น.


ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล

วันที่ประกาศ 04 ตุลาคม 2564 เวลา 10:00 น.


ประชาสัมพันธ์คำสั่งเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลนางแล พ.ศ.2564

วันที่ประกาศ 29 กันยายน 2564 เวลา 11:00 น.


ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ประกาศ 15 กันยายน 2564 เวลา 16:30 น.


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ประกาศ 06 กันยายน 2564 เวลา 15:00 น.


ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ประกาศ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 16:00 น.


ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลนางแลตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558

วันที่ประกาศ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 16:00 น.


ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564

วันที่ประกาศ 28 มกราคม 2564 เวลา 14:15 น.


ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารักบการสรรหาและเลือกสรรบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ประกาศ 22 มกราคม 2564 เวลา 14:20 น.


ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ประกาศ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 11:00 น.


ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่องขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี 2563

วันที่ประกาศ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09:20 น.


ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนราษฎร

วันที่ประกาศ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10:30 น.


ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่ลุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

วันที่ประกาศ 27 มกราคม 2563 เวลา 13:00 น.


ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชร.ถ.๑๐-๐๑๔ จำนวน ๒ ช่วง บ้านนางแลใน หมู่ที่ ๗ ตำบลนางแล โดยวิธีคัดเลือก

วันที่ประกาศ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 08:00 น.


ประกาศราคากลางโครงการ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสสายทาง ชร.ถ. 10 - 014 จำนวน 2 ช่วง บ้านนางแลใน หมู่ที่ 7 ตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:00 น.


ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวกัน (All in one Solar Street Light) พร้อมติดตั้งบนถนนในเขตเทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย

วันที่ประกาศ 21 กันยายน 2564 เวลา 16:00 น.


ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือน มิถุนายน 2564

วันที่ประกาศ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:46 น.


ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง เงินประกันสัญญาครบกำหนดจ่ายคืน

วันที่ประกาศ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:00 น.


ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรเทาสาธารณภัย (e-bidding)

วันที่ประกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:00 น.


ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 29 มกราคม 2564 เวลา 16:00 น.


ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จำนวน 9 โครงการ

วันที่ประกาศ 29 มกราคม 2564 เวลา 16:00 น.


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 26 มกราคม 2564 เวลา 14:26 น.


ประชาสัมพันธ์ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตถ์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน

วันที่ประกาศ 25 มกราคม 2564 เวลา 16:00 น.


ภาพกิจกรรม


Facebook เทศบาลตำบลนางแล

การป้องกันการทุจริต

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปี

- รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปี

- แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 3 ปี

- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

- สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี

- แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 4 ปี

- ITA