นายกเทศมนตรีตำบลนางแล
นายเสน่ห์ ภักดี
นายกเทศมนตรีตำบลนางแล
สายด่วน

08-1724-2448

E-mail

Sane.Pakdee@gmail.com

เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ช่วงวันที่ 17 - 21 กันยายน 2566

วันที่ประกาศ 17 กันยายน 2566 เวลา 13:08 น.


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเว็บไซต์แจ้งเตือนสาธารณภัย Thai Disaster Alert Web แจ้งเตือนได้ 24 ชั่วโมง

วันที่ประกาศ 04 กันยายน 2566 เวลา 16:09 น.


ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ประกาศ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 16:00 น.


เอกสารประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด

วันที่ประกาศ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 10:56 น.


ประชาสัมพันธ์ เรื่องหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม

วันที่ประกาศ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 11:24 น.


เทศบาลตำบลนางแลเชิญชวนสมัครฝึกอบรมหลักสูตร การออกแบบและติดตั้งระบบ iot เพื่อการปลูกพืช

วันที่ประกาศ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:32 น.


การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ประกาศ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:26 น.


ประชาสัมพันธ์ : ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

วันที่ประกาศ 05 กรกฎาคม 2566 เวลา 11:03 น.


ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันที่ประกาศ 05 กรกฎาคม 2566 เวลา 10:00 น.


ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง

วันที่ประกาศ 25 มิถุนายน 2566 เวลา 21:30 น.


ประกาศแผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ประกาศ 15 กันยายน 2566 เวลา 13:18 น.


ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ประกาศ 04 กันยายน 2566 เวลา 16:01 น.


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ประกาศ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 14:34 น.


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ประกาศ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 13:56 น.


ประกาศเชิญชวนเสนอคุณลักษณะเฉพาะ ตามโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ เพื่อประกอบการจัดทำข้อกำหนดและร่างขอบเขตงาน (TOR)

วันที่ประกาศ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 น.


ประกาศเทศบาล เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ประกาศ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 10:05 น.


คำสั่งเทศบาล เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ 10 มกราคม 2566 เวลา 16:02 น.


ประกาศเทศบาล เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลนางแล พ.ศ.2566

วันที่ประกาศ 10 มกราคม 2566 เวลา 16:01 น.


ประกาศเรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ณ จุดบริการของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ประกาศ 04 ตุลาคม 2565 เวลา 10:42 น.


ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ประกาศ 20 กันยายน 2565 เวลา 11:29 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสาย หมู่ที่ 11 บ้านดาวดึงส์ ตำบลนางแล เชื่อมหมู่ที่ 7 บ้านใหม่กือนา ตำบลริมกก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 14 กันยายน 2566 เวลา 09:17 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. สายทาง ชร.ถ.10 - 0003 บ้านป่ารวก - บ้านนางแลใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 13 กันยายน 2566 เวลา 12:25 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. สายทาง ชร.ถ.10-0014 บ้านเด่น - บ้านนางแลใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 11 กันยายน 2566 เวลา 12:26 น.


ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายหมู่ที่ 11 บ้านดาวดึงส์ ตำบลนางแล เชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านใหม่กือนา ตำบลริมกก

วันที่ประกาศ 08 กันยายน 2566 เวลา 14:49 น.


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. สายทาง ชร.ถ. 10-0003 บ้านป่ารวก - บ้านนางแลใน

วันที่ประกาศ 08 กันยายน 2566 เวลา 14:48 น.


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. สายทาง ชร.ถ. 10-0014 บ้านเด่น-บ้านนางแลใน

วันที่ประกาศ 08 กันยายน 2566 เวลา 14:46 น.


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 32 ตัว บ้านป่าอ้อ หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 น.


ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายทางบ้านนางแล - บ้านดอยกิ่ว รหัสสายทาง ชร.ถ. 10 -0005 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:37 น.


ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายทางบ้านนางแล - บ้านดอยกิ่ว รหัสสายทาง ชร.ถ.10 -0005

วันที่ประกาศ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:35 น.


ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 32 ตัว บ้านป่าอ้อ หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันที่ประกาศ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:33 น.


ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งเทศบาลตำบลนางแล


แต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนางแล ตามแบบ ส.ถ. 2/6

วันที่ประกาศ 08 มิถุนายน 2566 เวลา 15:48 น.


ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563

วันที่ประกาศ 07 มิถุนายน 2566 เวลา 09:38 น.


ประกาศ เรื่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

วันที่ประกาศ 07 มิถุนายน 2566 เวลา 09:37 น.


ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 3)

วันที่ประกาศ 07 มิถุนายน 2566 เวลา 09:36 น.


ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2)

วันที่ประกาศ 07 มิถุนายน 2566 เวลา 09:34 น.


สถานที่ท่องเที่ยวตำบลนางแล


ภูมิปัญญาท้องถิ่น


ประเภท
- สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สับปะรดภูแล ด้านการเกษตรกรรม
- นางวิรัตน์ จันเลน ด้านการแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร
- สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สับปะรดนางแล ด้านการเกษตรกรรม
- นายกมล อภิธนัง ด้านการเกษตรกรรม
- ย่ำขาง ด้านการสาธารณสุข

ภาพกิจกรรม


Facebook เทศบาลตำบลนางแล

การป้องกันการทุจริต

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปี

- รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปี

- แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 3 ปี

- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

- สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี

- แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 4 ปี

- ITA