ประชาสัมพันธ์ การให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เคลื่อนที่) ปี2564

งานพัฒนารายได้ กองคลังเทศบาลตำบลนางแล ให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เคลื่อนที่) ปี 2564 กำหนดการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ตำบลนางแล จำนวน 16 หมู่บ้าน