ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.

สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ถ.) มีความประสงค์ที่จะรับทราบความพึงพอใจเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ. จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจะนำไปปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงตามความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเริ่มแสดงความเห็นได้ที่ www.local.moi.go.th ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2562 เป็นต้นไป