เชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในประเด็นการปฏิรูปด้านการปกครองท้องถิ่น ซึ่งจะยกเลิกพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วรวบรวมกฎหมายจัดตั้งเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัดดังกล่าวข้างต้น ไว้ในฉบับเดียวกันเพื่อสะดวกต่อการอ้างอิงและบังคับใช้กฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น จะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และภาคประชาชนประกอบการจัดทำ ร่างกฎหมาย และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้าน (Regulatory Impact Analysis) รวมถึงเผยแพร่การจัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

แสดงความคิดเห็น