ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ITA 2564)

ขอความอนุเคราะห์ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือ หน่วยงานรัฐ ที่เคยมารับ บริการหรือมาติดต่อกับเทศบาลตำบลนางแลตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ITA 2564) ทางเว็บไซต์

https://itas.nacc.go.th/go/eit/30hoq7