กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) ประจำปี 2566

นายเสน่ห์ ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลนางแล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการได้ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ด้านทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนางแล เพื่อแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลนางแล