นายกเทศมนตรีตำบลนางแล
นายเสน่ห์ ภักดี
นายกเทศมนตรีตำบลนางแล
สายด่วน

08-1724-2448

E-mail

Sane.Pakdee@gmail.com

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฏกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเฉิงเทรา เป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ พ.ศ. .....

วันที่ประกาศ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:31 น.


ประชาสัมพันธ์อันตราย และการขอปล่อยโคมลอย โคมไฟ และโคมควัน ในช่วงเทศกาล

วันที่ประกาศ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:13 น.


การเลื่อนวันหยุดชดวันหยุดราชการ ประจำปี 2566 และกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567

วันที่ประกาศ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:37 น.


ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางแล เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

วันที่ประกาศ 05 ตุลาคม 2566 เวลา 21:40 น.


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM เปิดเว็บไซต์ให้บริการข้อมูลแผนที่เสี่ยงภัย นำร่อง 3 ภัย น้ำท่วม - แล้ง – วาตภัย เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่

วันที่ประกาศ 29 กันยายน 2566 เวลา 12:05 น.


เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ช่วงวันที่ 17 - 21 กันยายน 2566

วันที่ประกาศ 17 กันยายน 2566 เวลา 13:08 น.


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเว็บไซต์แจ้งเตือนสาธารณภัย Thai Disaster Alert Web แจ้งเตือนได้ 24 ชั่วโมง

วันที่ประกาศ 04 กันยายน 2566 เวลา 16:09 น.


ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ประกาศ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 16:00 น.


เอกสารประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด

วันที่ประกาศ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 10:56 น.


ประชาสัมพันธ์ เรื่องหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม

วันที่ประกาศ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 11:24 น.


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566

วันที่ประกาศ 07 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:10 น.


ประกาศเทศบาล เรื่อง รายงานผลการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ประกาศ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 11:28 น.


บัญชีรายชื่อผู้มิสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ประกาศ 03 ตุลาคม 2566 เวลา 14:35 น.


บัญชีรายชื่อผู้มิสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ประกาศ 03 ตุลาคม 2566 เวลา 14:34 น.


ประกาศแผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ประกาศ 15 กันยายน 2566 เวลา 13:18 น.


ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ประกาศ 04 กันยายน 2566 เวลา 16:01 น.


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ประกาศ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 14:34 น.


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ประกาศ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 13:56 น.


ประกาศเชิญชวนเสนอคุณลักษณะเฉพาะ ตามโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ เพื่อประกอบการจัดทำข้อกำหนดและร่างขอบเขตงาน (TOR)

วันที่ประกาศ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 น.


ประกาศเทศบาล เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ประกาศ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 10:05 น.


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. สายทาง ชร.ถ. 10-0001 บ้านป่าห้า - บ้านดาวดึงส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:28 น.


ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ ตำบลนางแล เชื่อมหมู่ที่ 11 บ้านพลูทอง ตำบลท่าสุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:25 น.


ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ประกาศ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 11:12 น.


ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 15:46 น.


ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 03 ตุลาคม 2566 เวลา 14:38 น.


ร่างวิจารณ์รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน งบประมาณ 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

วันที่ประกาศ 03 ตุลาคม 2566 เวลา 14:22 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสาย หมู่ที่ 11 บ้านดาวดึงส์ ตำบลนางแล เชื่อมหมู่ที่ 7 บ้านใหม่กือนา ตำบลริมกก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 14 กันยายน 2566 เวลา 09:17 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. สายทาง ชร.ถ.10 - 0003 บ้านป่ารวก - บ้านนางแลใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 13 กันยายน 2566 เวลา 12:25 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. สายทาง ชร.ถ.10-0014 บ้านเด่น - บ้านนางแลใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 11 กันยายน 2566 เวลา 12:26 น.


ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายหมู่ที่ 11 บ้านดาวดึงส์ ตำบลนางแล เชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านใหม่กือนา ตำบลริมกก

วันที่ประกาศ 08 กันยายน 2566 เวลา 14:49 น.


ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งเทศบาลตำบลนางแล


แต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนางแล ตามแบบ ส.ถ. 2/6

วันที่ประกาศ 08 มิถุนายน 2566 เวลา 15:48 น.


ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563

วันที่ประกาศ 07 มิถุนายน 2566 เวลา 09:38 น.


ประกาศ เรื่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

วันที่ประกาศ 07 มิถุนายน 2566 เวลา 09:37 น.


ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 3)

วันที่ประกาศ 07 มิถุนายน 2566 เวลา 09:36 น.


ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2)

วันที่ประกาศ 07 มิถุนายน 2566 เวลา 09:34 น.


สถานที่ท่องเที่ยวตำบลนางแล


ภูมิปัญญาท้องถิ่น


ประเภท
- นางวิรัตน์ จันเลน ด้านการแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร
- นายพิรุณ เขื่อนเพชร ด้านหัตถกรรม
- นายบุญส่ง มโนยศ ด้านอื่นๆ ด้านพิธีกรรมต่างๆ
- พอกเข่า ด้านการสาธารณสุข
- นางคำแสน แก้วสืบ ด้านดนตรี

ภาพกิจกรรม


Facebook เทศบาลตำบลนางแล

การป้องกันการทุจริต

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปี

- รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปี

- แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 3 ปี

- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

- สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี

- แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 4 ปี

- ITA