นายกเทศมนตรีตำบลนางแล
นายเสน่ห์ ภักดี
นายกเทศมนตรีตำบลนางแล
สายด่วน

08-1724-2448

E-mail

Sane.Pakdee@gmail.com

ขอความร่วมมือยกระดับการดำเนินมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)

วันที่ประกาศ 10 เมษายน 2567 เวลา 10:26 น.


เทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ขับเคลื่อนการจัดงาน “MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”

วันที่ประกาศ 22 มีนาคม 2567 เวลา 14:00 น.


ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

วันที่ประกาศ 07 มีนาคม 2567 เวลา 09:09 น.


สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

วันที่ประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10:28 น.


ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ประกาศ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:10 น.


การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ของ เทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันที่ประกาศ 01 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10:27 น.


เทศบาลตำบลนางแลประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567

วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 11:00 น.


เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฏกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเฉิงเทรา เป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ พ.ศ. .....

วันที่ประกาศ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:31 น.


ประชาสัมพันธ์อันตราย และการขอปล่อยโคมลอย โคมไฟ และโคมควัน ในช่วงเทศกาล

วันที่ประกาศ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:13 น.


การเลื่อนวันหยุดชดวันหยุดราชการ ประจำปี 2566 และกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567

วันที่ประกาศ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:37 น.


แก้ไขประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 2)

วันที่ประกาศ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11:43 น.


ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 2)

วันที่ประกาศ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:06 น.


ประกาศ รายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่2)

วันที่ประกาศ 07 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:38 น.


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 2)

วันที่ประกาศ 02 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11:11 น.


ประกาศ เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการตามกระบวนงานบริการประชาชนของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ประกาศ 29 มกราคม 2567 เวลา 09:49 น.


ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลนางแล ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลนางแล (พนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป)

วันที่ประกาศ 26 มกราคม 2567 เวลา 14:49 น.


ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลนางแล ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลนางแล (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

วันที่ประกาศ 16 มกราคม 2567 เวลา 14:52 น.


ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2)

วันที่ประกาศ 16 มกราคม 2567 เวลา 12:47 น.


ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่องผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566

วันที่ประกาศ 02 มกราคม 2567 เวลา 14:13 น.


ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล

วันที่ประกาศ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 13:24 น.


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 9 บ้านดอยกิ่ว

วันที่ประกาศ 05 เมษายน 2567 เวลา 12:54 น.


ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านเลขที่ 242 - อาคารอเนกประสงค์ (ตะเคียนดำ) หมู่ที่ 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์

วันที่ประกาศ 05 เมษายน 2567 เวลา 12:52 น.


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอยสุสุานหมู่ที่ 5 บ้านเด่น

วันที่ประกาศ 05 เมษายน 2567 เวลา 12:50 น.


ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอยสุสาน หมู่ที่ 5 บ้านเด่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

วันที่ประกาศ 05 เมษายน 2567 เวลา 12:48 น.


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านเลขที่ 242 - อาคารเอนกประสงค์ (ตะเคียนดำ) หมู่ที่ 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 05 เมษายน 2567 เวลา 12:43 น.


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 9 บ้านดอยกิ่ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

วันที่ประกาศ 05 เมษายน 2567 เวลา 12:39 น.


ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

วันที่ประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:49 น.


ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:47 น.


คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

วันที่ประกาศ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:17 น.


ประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:11 น.


ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งเทศบาลตำบลนางแล


แต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนางแล ตามแบบ ส.ถ. 2/6

วันที่ประกาศ 08 มิถุนายน 2566 เวลา 15:48 น.


ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563

วันที่ประกาศ 07 มิถุนายน 2566 เวลา 09:38 น.


ประกาศ เรื่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

วันที่ประกาศ 07 มิถุนายน 2566 เวลา 09:37 น.


ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 3)

วันที่ประกาศ 07 มิถุนายน 2566 เวลา 09:36 น.


ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2)

วันที่ประกาศ 07 มิถุนายน 2566 เวลา 09:34 น.


สถานที่ท่องเที่ยวตำบลนางแล


ภูมิปัญญาท้องถิ่น


ประเภท
- สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สับปะรดนางแล ด้านการเกษตรกรรม
- พอกเข่า ด้านการสาธารณสุข
- นายพิรุณ เขื่อนเพชร ด้านหัตถกรรม
- ย่ำขาง ด้านการสาธารณสุข
- นายบุญส่ง มโนยศ ด้านอื่นๆ ด้านพิธีกรรมต่างๆ

ภาพกิจกรรม


Facebook เทศบาลตำบลนางแล

การป้องกันการทุจริต

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปี

- รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปี

- แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 3 ปี

- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

- สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี

- แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 4 ปี

- ITA