ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านการสาธารณสุข
ด้านการเกษตรกรรม
ด้านการแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร
ด้านหัตถกรรม
ด้านดนตรี
ด้านจิประติมากรรม
ด้านภาษาและวรรณกรรม
ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
ด้านอาหาร
ด้านจิตรกรรม
ด้านอื่นๆ ด้านพิธีกรรมต่างๆ