รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปี2563