พนักงานเทศบาลตำบลนางแล

สำนักปลัดเทศบาล

ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ วิชัยนันท์

ตำแหน่ง : ปลัดเทศบาล

นายวิเศษ ช่วยเกื้อ

ตำแหน่ง : รองปลัดเทศบาล

นางอุบล ไชยเลิศ

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวสอิ้งมาส แสงศรี

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางฤชุอร วงศ์ยศ

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวนิชาภา เขื่อนเพชร

ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายมนู วุฒิชมภู

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางสาวดารารัตน์ แดงฟู

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นายดนัย ผาสุข

ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ

นางสาวพรพรรณ ไฝขัน

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางเปรมจิต อังคณาวิวัตน์

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางธัชนี เถินมงคล

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกัญจน์ณิชา บุญชโลทร

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทะเบียน

นางกิตติกาล คำลือ

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายทศพล ดีวรัตน์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวอรพิน พวงมาลัย

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวดรุณี ดวงแก้ว

ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป

นายธวัชชัย ทากัน

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

นายสิริชัย โพธิปัญญา

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

นางทัศนวรรณ ยาทองกลั่่น

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายยุทธพงษ์ เขื่อนเพชร

ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถบรรทุกนํ้า)

นางสาวนภารัตน์ คำวัง

ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป

นายเมืองมนต์ จันทร์คำ

ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวรัตนาพร แก้วจินดา

ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวมะลิวัลย์ ยอดลิลา

ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป

นายธนวัฒน์ สมเดช

ตำแหน่ง : พนักงานดับเพลิง

นายสุทธิเบศ คิดข้างบน

ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป

กองคลัง

นางพัชรินทร์ โฉมแดง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง

นางพัชรินทร์ เตปินยะ

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวทัศนีย์ศิล มะโนคำ

ตำแหน่ง : นักวิชาการคลัง

นางนงลักษณ์ เทียมสา

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

นางนงนิตย์ ประเต็ม

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวพณัตศศิตา วงค์แสนศรี

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายพนาสิทธิ์ กองแสง

ตำแหน่ง : ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นายกิตติศักดิ์ ศักดิ์ดารุ่งโรจ์

ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวชญาพร ประสพ

ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป

กองช่าง

นายธนโชติ ธรรมจักร

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง

นายปิยะพงษ์ ชัยธีระสุเวท

ตำแหน่ง : นายช่างโยธาอาวุโส

นายก่อพจณ์ เอี่ยมสำอางค์

ตำแหน่ง : นายช่างโยธาอาวุโส

สิบเอกนิวัฒน์ จันทร์ธิ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายพัทธดนย์ มโนกร

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายสิงห์ทอง อารี

ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป

นายนัฐพงศ์ แก้วหล้า

ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

กองการศึกษา

นางสายทิตย์ บุญภา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางเนตรนภา ภักดีสาร

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา

นางลลิตา เขื่อนเพชร

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวกัญชัญญา เขื่อนเพชร

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสายพิน กิจรักษ์

ตำแหน่ง : ครู

นางนันทนา ไชนวงศ์

ตำแหน่ง : ครู

นางณัชกมล ยอดดี

ตำแหน่ง : ครู

นางกรรณิการ์ นันต๊ะสา

ตำแหน่ง : ครู

นางวรรณี ไชยเลิศ

ตำแหน่ง : ครู

นางปิยะพร สำราญดี

ตำแหน่ง : ครู

นางพลับพลึง สมประสงค์

ตำแหน่ง : ครู

นางพรสวรรค์ บุญเฉลียว

ตำแหน่ง : ครู

นางสาววัชรา พรรณรังษี

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาววราพรรณ พรมโลกา

ตำแหน่ง : นักสันทนาการปฏิบัติการ

นางสาวรัชนีกร ต๊ะศร

ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกัลยาณี อวดสุข

ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนาจุย เกษมสุขพนา

ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุภัตรตรา สิทธิไชยวงศ์

ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายพรชัย สุขสำราญ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

นายณัฐพัฒน์ กมลภพ

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นายสุพจน์ วงษา

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางวิลาวัลย์ จัตตานนท์

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

นางผกาทอง อุปันโน

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางนิรณรา อุดมสม

ตำแหน่ง : นักวิชาการสุขาภิบาล

นางสาวณัฐวดี เวียงมูล

ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวไพลิน ปากหวาน

ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวปรารถนา เกตุปาน

ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ