คู่มือระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

คู่มือการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น


รวมย่อคำวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง


แบบฟอร์มหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นายกเทศมนตรีตำบลนางแล ผ.ถ.4/2

แบบฟอร์มหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางแล ผ.ถ.4/2


แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งท้องถิ่น


แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ท้องถิ่นก้าวไกลร่วมไปใช้สิทธิ


คู่มือประชาชน ชุด ความรู้เลือกตั้งท้องถิ่น


คู่มือประชาชน ชุด เลือกตั้งเทศบาล


Mind Map ประกอบการอบรม


แนวทางในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น


แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรี


คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (เทศบาล)เทศบาล


คู่มือการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นน


แบบพิมพ์การจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น


คู่มือปฏิบัติงานผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


คู่มือปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น


คู่มือปฏิบัติงานผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563


ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ ่น (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563


ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562


ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับบที่ 2) พ.ศ.2562


บัญชีอัตราค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น


พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562