คำสั่งเทศบาลตำบลนางแล เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลนางแล