นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy)

เทศบาลตำบลนางแล จังหวัดเชียงราย

---------------------------

เทศบาลตำบลนางแล จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลนางแล เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ภายใต้ Domain Name “http://www.nanglae.go.th” ของเทศบาลตำบลนางแลไปใช้โดยมีเจตนาไม่สุจริต

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด

เทศบาลตำบลนางแล จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนางแล เท่าที่จำเป็น ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน อีเมล หมายเลขโทรศัพท์เป็นต้น โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนางแล เช่น แบบฟอร์มคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ แบบฟอร์มร้องเรียนร้องทุกข์ แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม ที่ทำผ่านเว็บไซต์ ภายใต้ Domain Name “http://www.nanglae.go.th” ของเทศบาลตำบลนางแล


2. การบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการ

เทศบาลตำบลนางแล มีการเก็บบันทึกข้อมูลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนางแล ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) วันที่ และเวลาเว็บไซต์ที่เข้าออกก่อนและหลัง ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) เป็นต้น ทั้งนี้ เทศบาลตำบลนางแล จะนำข้อมูลที่ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในการดำเนินการเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไปโดยการบันทึกข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้ผู้ให้บริการต้องเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจำเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกิน 90 วัน แต่ไม่เกิน 2 ปี เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้


3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เทศบาลตำบลนางแล จะเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ และการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และภารกิจของเทศบาลตำบลนางแล ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


4. ข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

เทศบาลตำบลนางแล จะมิให้มีการเปิดเผยหรือแสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใด ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้กระทำได้เทศบาลตำบลนางแล จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น การเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ เป็นต้น


5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เทศบาลตำบลนางแล มีการใช้มาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบเทศบาลตำบลนางแลได้จำกัดการเข้าใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพียงเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลนางแลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้นเทศบาลตำบลนางแล กำหนดให้ผู้รับจ้าง (Outsource) ที่จำเป็นต้องเก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้บริการ โดยห้ามนำข้อมูลไปใช้นอกเหนือจากที่กำหนดให้ดำเนินการ


6. การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ (Cookies) เป็นกระบวนการเพื่อทำให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนางแลได้สะดวกขึ้น คุกกี้มีประโยชน์สำหรับให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้ในภายหลัง คุกกี้จะถูกติดตั้งในขณะที่ท่านเรียกดูเว็บไซต์ หลังจากที่ท่านเลิกใช้งานโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) แล้ว คุกกี้บางตัวจะถูกจัดเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านในรูปแบบไฟล์ หรืออาจจะหมดอายุ หรือไม่มีการเก็บ ท่านสามารถปรับโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) ของท่านให้รองรับการทำงานของคุกกี้หรือไม่ก็ได้


7. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เทศบาลตำบลนางแล อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น เทศบาลตำบลนางแล ขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่ใช้บริการเว็บไซต์ Domain Name “http://www.nanglae.go.th” ของเทศบาลตำบลนางแล


8. การปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เทศบาลตำบลนางแล กำหนดให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนางแลที่เกี่ยวข้อง ต้องให้ความสำคัญ และรับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลนางแล


9. การติดต่อกับเทศบาลตำบลนางแล

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อกับเทศบาลตำบลนางแล ได้ที่ เว็บไซต์ “http://www.nanglae.go.th” หรือ สำนักงานเทศบาลตำบลนางแล 476 หมู่ที่ 12 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 โทรศัพท์ 053 – 706017 โทรสาร 053176588