แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลนางแล

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของเทศบาลตำบลนางแล
เพศ
อายุ
ประเภทของงานบริการ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1. มารยาทในการให้บริการประชาชน
2. การอำนวยความสะดวกในการติดต่อ
3. ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ
4. ความตั้งใจในการให้บริการและการเอาใจใส่
5. ความชัดเจนถูกต้องในการอธิบายข้อมูล
6. สถานที่ให้บริการมีความเหมาะสม