สภาเทศบาล

สภาเทศบาล

นายพิรุณ ศิริลักษณ์
ประธานสภาเทศบาล
เบอร์โทร 08-6183-1606

สภาเทศบาล

นายนิธิกร อินต๊ะปวง
รองประธานสภาเทศบาล
เบอร์โทร 08-7300-0314

สภาเทศบาล

ว่าที่ ร.ต. สุเมธ วิชัยนันท์
ปลัด/เลขานุการสภาเทศบาล
เบอร์โทร 08-9758-0843

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

สภาเทศบาล

นายสมพร ตุ่นแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร 08-1530-1151

สภาเทศบาล

สิบตรีสำรวย สุริยะวงค์คำ
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร 08-1693-7123

สภาเทศบาล

นายอนุสรณ์ ศรีวิไชย
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร 08-4378-9972

สภาเทศบาล

นางธนาภา กันทะสุข
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร 08-0052-5455

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

สภาเทศบาล

นายวุฒิชัย ทวีสุข
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร 08-5033-3506

สภาเทศบาล

นายกมล อภิธนัง
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร 08-9838-4905

สภาเทศบาล

นายสิงห์แก้ว นางแล
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร -

สภาเทศบาล

นางศศิพิมพ์ คำเงิน
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร 08-2389-4370

สภาเทศบาล

นายสมพล สงคำ
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร 08-9558-2822

สภาเทศบาล

นายประพัฒน์ อารีย์
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร 08-9045-8913