แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลนางแล ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2565

การจัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ 2561 – 2565 ของเทศบาลตำบลนางแล เป็นการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  วิสัยทัศน์จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ  วิสัยทัศน์อำเภอ  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวปีงบประมาณ 2561 – 2565 จะเกิดประโยชน์สูงสุดได้หากดำเนินงานไปตามแนวทางที่กำหนด  ตามวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  กิจกรรมแผนงาน/โครงการที่วางไว้อย่างแท้จริง  เพื่อให้ประชาชน  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองการบริหารได้รับการพัฒนาอย่างสูงสุด บนพื้นฐานของการประหยัด  แต่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล