ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 18)

วันที่ประกาศ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:44 น.


ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 17)

วันที่ประกาศ 05 กรกฎาคม 2567 เวลา 14:24 น.


ประชาสัมพันธ์เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

วันที่ประกาศ 01 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:30 น.


อปท. มีการจัดทำรายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของ อปท.

วันที่ประกาศ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 10:06 น.


แผนดำเนินงาน/นโยบาย เกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

วันที่ประกาศ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 10:04 น.


ทะเบียนกิจการตลาดในพื้นที่เทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ประกาศ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 10:03 น.


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ประกาศ 05 มิถุนายน 2567 เวลา 16:00 น.


กำหนดการให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เคลื่อนที่) ประจำปี 2567 ในพื้นที่ตำบลนางแล จำนวน 17 หมู่บ้าน

วันที่ประกาศ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 15:02 น.


ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ประกาศ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 15:26 น.


มาตรการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 1-30 พฤษภาคม 2567

วันที่ประกาศ 02 พฤษภาคม 2567 เวลา 16:30 น.


ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เรื่อง การเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวน

วันที่ประกาศ 02 พฤษภาคม 2567 เวลา 14:34 น.


แผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2567 หลัง ห้วงห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด

วันที่ประกาศ 30 เมษายน 2567 เวลา 15:00 น.


ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ประกาศ 30 เมษายน 2567 เวลา 11:15 น.


กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) ประจำปี 2567

วันที่ประกาศ 25 เมษายน 2567 เวลา 09:49 น.


ขอความร่วมมือยกระดับการดำเนินมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)

วันที่ประกาศ 10 เมษายน 2567 เวลา 10:26 น.


เทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ขับเคลื่อนการจัดงาน “MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”

วันที่ประกาศ 22 มีนาคม 2567 เวลา 14:00 น.


ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

วันที่ประกาศ 07 มีนาคม 2567 เวลา 09:09 น.


สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

วันที่ประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10:28 น.


ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ประกาศ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:10 น.


การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ของ เทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันที่ประกาศ 01 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10:27 น.


เทศบาลตำบลนางแลประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567

วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 11:00 น.


เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฏกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเฉิงเทรา เป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ พ.ศ. .....

วันที่ประกาศ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:31 น.


ประชาสัมพันธ์อันตราย และการขอปล่อยโคมลอย โคมไฟ และโคมควัน ในช่วงเทศกาล

วันที่ประกาศ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:13 น.


การเลื่อนวันหยุดชดวันหยุดราชการ ประจำปี 2566 และกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567

วันที่ประกาศ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:37 น.


ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางแล เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

วันที่ประกาศ 05 ตุลาคม 2566 เวลา 21:40 น.


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM เปิดเว็บไซต์ให้บริการข้อมูลแผนที่เสี่ยงภัย นำร่อง 3 ภัย น้ำท่วม - แล้ง – วาตภัย เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่

วันที่ประกาศ 29 กันยายน 2566 เวลา 12:05 น.


เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ช่วงวันที่ 17 - 21 กันยายน 2566

วันที่ประกาศ 17 กันยายน 2566 เวลา 13:08 น.


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเว็บไซต์แจ้งเตือนสาธารณภัย Thai Disaster Alert Web แจ้งเตือนได้ 24 ชั่วโมง

วันที่ประกาศ 04 กันยายน 2566 เวลา 16:09 น.


ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ประกาศ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 16:00 น.


เอกสารประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด

วันที่ประกาศ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 10:56 น.


ประชาสัมพันธ์ เรื่องหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม

วันที่ประกาศ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 11:24 น.


เทศบาลตำบลนางแลเชิญชวนสมัครฝึกอบรมหลักสูตร การออกแบบและติดตั้งระบบ iot เพื่อการปลูกพืช

วันที่ประกาศ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:32 น.


การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ประกาศ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:26 น.


ประชาสัมพันธ์ : ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

วันที่ประกาศ 05 กรกฎาคม 2566 เวลา 11:03 น.


ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันที่ประกาศ 05 กรกฎาคม 2566 เวลา 10:00 น.


ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง

วันที่ประกาศ 25 มิถุนายน 2566 เวลา 21:30 น.


แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางแล เขตเลือกตั้งที่ 2 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

วันที่ประกาศ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 14:34 น.


ประกาศเรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางแล เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

วันที่ประกาศ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:49 น.


ประกาศ วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566

วันที่ประกาศ 09 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:22 น.


การดำเนินการเกี่ยวกับการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร

วันที่ประกาศ 04 พฤษภาคม 2566 เวลา 11:17 น.


ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566

วันที่ประกาศ 01 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:57 น.


กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) ประจำปี 2566

วันที่ประกาศ 24 เมษายน 2566 เวลา 15:00 น.


ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

วันที่ประกาศ 10 เมษายน 2566 เวลา 11:30 น.


ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการตามกระบวนงานบริการประชาชนของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ประกาศ 29 มีนาคม 2566 เวลา 10:12 น.


แนวทางการปฏิบัติ Dos / Don'ts เพื่อลดความสับสน เกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของเทศบาลตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:05 น.


ประกาศ ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด "60 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย"

วันที่ประกาศ 09 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:35 น.


ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2566

วันที่ประกาศ 07 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:33 น.


ประชาสัมพันธ์การสรรหาและแต่งตั้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง

วันที่ประกาศ 06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:00 น.


ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ประกาศ 31 มกราคม 2566 เวลา 13:10 น.


ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการออนไลน์ (E-Service) เทศบาลตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 24 มกราคม 2566 เวลา 10:34 น.


ประชาสัมพันธ์ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ประกาศ 09 มกราคม 2566 เวลา 10:17 น.


ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ประกาศ 03 มกราคม 2566 เวลา 09:33 น.


นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

วันที่ประกาศ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 10:56 น.


ประกาศเทศบาล เรื่อง ใช้แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ประกาศ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 10:39 น.


การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประมเินผลสัมฤทธิ์ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 27/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559

วันที่ประกาศ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 11:38 น.


การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ.

วันที่ประกาศ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 11:37 น.


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

วันที่ประกาศ 05 ตุลาคม 2565 เวลา 15:00 น.


ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ประกาศ 26 กันยายน 2565 เวลา 15:00 น.


ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ประกาศ 20 กันยายน 2565 เวลา 11:24 น.


ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล

วันที่ประกาศ 05 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 น.


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

วันที่ประกาศ 03 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 น.


ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ประกาศ 04 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 น.


กำหนดภาพเครื่องหมายราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันที่ประกาศ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:00 น.


ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคำขวัญและการออกแบบมาสคอต (Mascot) ประจำตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:00 น.


เทศกาลผลไม้จังหวัดเชียงราย FRUIT FESTIVAL ประจำปี 2565

วันที่ประกาศ 07 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:00 น.


กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance)

วันที่ประกาศ 25 เมษายน 2565 เวลา 09:00 น.


เทศบาลตำบลนางแล ขอเชิญประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลนางแล ร่วมประกวดคำขวัญ และการออกแบบมาสคอต (Mascot) ประจำตำบลนางแล เงินรางวัลรวม 15,000 บาท

วันที่ประกาศ 22 เมษายน 2565 เวลา 15:00 น.


เทศบาลตำบลนางแลได้จัดประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาแบบยั่งยืนตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 08 เมษายน 2565 เวลา 16:00 น.


เชิญชวนผู้ที่สนใจ เขารับชมรายการ การใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลิงค์เฟสบุ๊ค “Jomquan” วันนี้ 6 เม.ย. 65 เวลา 19.00 น.

วันที่ประกาศ 06 เมษายน 2565 เวลา 15:30 น.


ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

วันที่ประกาศ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09:30 น.


ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ้น พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติ่ม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ประกาศ 18 มีนาคม 2565 เวลา 11:30 น.


ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

วันที่ประกาศ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09:30 น.


ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

วันที่ประกาศ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13:00 น.


ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์)

วันที่ประกาศ 08 มีนาคม 2565 เวลา 09:30 น.


กฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2564

วันที่ประกาศ 03 มีนาคม 2565 เวลา 14:00 น.


ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ประกาศ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:00 น.


ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

วันที่ประกาศ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15:00 น.


ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะการแจ้งประเมินภาษีและการจัดเก็บภาษีในปี 2565

วันที่ประกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:30 น.


ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ

วันที่ประกาศ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:30 น.


ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ประกาศ 02 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:00 น.


ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

วันที่ประกาศ 20 มกราคม 2565 เวลา 16:30 น.


ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่ประกาศ 18 มกราคม 2565 เวลา 15:30 น.


กำหนดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2565

วันที่ประกาศ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 15:00 น.


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

วันที่ประกาศ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10:00 น.


ประกาศเทศบาล เรื่อง แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ประกาศ 01 ธันวาคม 2564 เวลา 08:00 น.


ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ประกาศ 01 ธันวาคม 2564 เวลา 08:00 น.


ประกาศเทศบาล เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ประกาศ 01 ธันวาคม 2564 เวลา 08:00 น.


ประกาศ การใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนางแล เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564

วันที่ประกาศ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:00 น.


ประกาศเทศ การใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2564

วันที่ประกาศ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:00 น.


ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

วันที่ประกาศ 04 ตุลาคม 2564 เวลา 10:10 น.


ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล

วันที่ประกาศ 04 ตุลาคม 2564 เวลา 10:00 น.


ประชาสัมพันธ์คำสั่งเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลนางแล พ.ศ.2564

วันที่ประกาศ 29 กันยายน 2564 เวลา 11:00 น.


ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ประกาศ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09:00 น.


ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการยกระดับชุมชนสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หลักสูตร Workshop การสร้างมูลค่า และมูลค่าอาหารพื้นถิ่น ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

วันที่ประกาศ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:00 น.


ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลนางแล โดยมีเป้าหมายให้สมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:21 น.


ประชาสัมพันธ์ ระบบ line official account เทศบาลตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:00 น.


ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการยกระดับชุมชนสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

วันที่ประกาศ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:00 น.


ประชาสัมพันธ์ ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

วันที่ประกาศ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00 น.


ประชาสัมพันธ์ "'ง่วงแล้วขับ อันตรายบนท้องถนนที่ป้องกันได้"

วันที่ประกาศ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:00 น.


ประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ประกาศ 09 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:24 น.


กิจกรรมการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องสตรีและผู้นำชุมชน ผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม และเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (บุคคลทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ตำบลนางแล)

วันที่ประกาศ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 น.


ประชาสัมพันธ์ การให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เคลื่อนที่) ปี2564

วันที่ประกาศ 01 มิถุนายน 2564 เวลา 15:00 น.


ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 05 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:06 น.


ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 05 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:00 น.


ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564

วันที่ประกาศ 03 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:00 น.


ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่ง ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2564

วันที่ประกาศ 03 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:00 น.


ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

วันที่ประกาศ 29 เมษายน 2564 เวลา 09:00 น.


ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance)

วันที่ประกาศ 22 เมษายน 2564 เวลา 11:30 น.


ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ITA 2564)

วันที่ประกาศ 16 เมษายน 2564 เวลา 12:00 น.


การยกย่องและเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ประกาศ 06 เมษายน 2564 เวลา 08:30 น.


รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางแล เขตเลือกตั้งที่ 2 (อย่างไม่เป็นทางการ)

วันที่ประกาศ 29 มีนาคม 2564 เวลา 16:02 น.


รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางแล เขตเลือกตั้งที่ 1 (อย่างไม่เป็นทางการ)

วันที่ประกาศ 29 มีนาคม 2564 เวลา 16:00 น.


รายงานผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนางแล (อย่างไม่เป็นทางการ)

วันที่ประกาศ 29 มีนาคม 2564 เวลา 15:40 น.


ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ถ. 5/8 (เขตเลือกตั้งที่ 2)

วันที่ประกาศ 29 มีนาคม 2564 เวลา 15:32 น.


ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ถ. 5/8 (เขตเลือกตั้งที่ 1)

วันที่ประกาศ 29 มีนาคม 2564 เวลา 15:31 น.


ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ผ.ถ. 5/8

วันที่ประกาศ 29 มีนาคม 2564 เวลา 15:30 น.


ประชาสัมพันธ์ หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (ส.ถ./ผถ. 1/8)

วันที่ประกาศ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 น.


กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการพัฒนาเพื่อความปรองดองสมานฉันท์

วันที่ประกาศ 09 มีนาคม 2564 เวลา 13:00 น.


ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล-นายกเทศมนตรี รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

วันที่ประกาศ 08 มีนาคม 2564 เวลา 11:00 น.


ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 05 มีนาคม 2564 เวลา 14:00 น.


ประชาสัมพันธ์ วิธีการหาเสียง ระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 (ข้อ 22-23)

วันที่ประกาศ 04 มีนาคม 2564 เวลา 14:00 น.


ประชาสัมพันธ์ ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ถ.4/5 เขตเลือกตั้งที่ 2

วันที่ประกาศ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17:12 น.


ประชาสัมพันธ์ ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ถ.4/5 เขตเลือกตั้งที่ 1

วันที่ประกาศ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17:02 น.


ประชาสัมพันธ์ ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง ผ.ถ.4/5

วันที่ประกาศ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:27 น.


ประชาสัมพันธ์ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางแล ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ถ. 4/4 เขตเลือกตั้งที่ 2

วันที่ประกาศ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:26 น.


ประชาสัมพันธ์ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางแล ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและ ไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ถ. 4/4 เขตเลือกตั้งที่ 1

วันที่ประกาศ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:25 น.


ประชาสัมพันธ์ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนางแล ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและ ไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ผ.ถ. 4/4

วันที่ประกาศ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:24 น.


ประชาสัมพันธ์ เรื่องการประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

วันที่ประกาศ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18:20 น.


ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

วันที่ประกาศ 04 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:00 น.


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 04 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:00 น.


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 04 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:00 น.


ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

วันที่ประกาศ 03 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:00 น.


กฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างป้ายบนอาคารและบนพื้นดิน

วันที่ประกาศ 28 มกราคม 2564 เวลา 09:30 น.


ประชาสัมพันธ์ ข่าวสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง

วันที่ประกาศ 27 มกราคม 2564 เวลา 15:00 น.


กิจกรรมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม

วันที่ประกาศ 20 มกราคม 2564 เวลา 10:30 น.


ประชาสัมพันธ์ รายงานการปรับปรุงภารกิจเทศบาลตำบลนางแล พ.ศ.2563

วันที่ประกาศ 14 มกราคม 2564 เวลา 10:00 น.


ประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี2564

วันที่ประกาศ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00 น.


ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วันที่ประกาศ 02 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:00 น.


ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วันที่ประกาศ 02 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:00 น.


ข่าวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

วันที่ประกาศ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 11:00 น.


ประชาสัมพันธ์ การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงราย

วันที่ประกาศ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 15:00 น.


ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่งทุกชนิด และกำหนดมาตรการเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันที่ประกาศ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 11:00 น.


ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพราษฎร หลักสูตรการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรด

วันที่ประกาศ 08 ตุลาคม 2563 เวลา 10:00 น.


ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง กำหนดจำนวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีในเขตจังหวัดเชียงราย

วันที่ประกาศ 02 ตุลาคม 2563 เวลา 16:00 น.


ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง กำหนดจำนวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดเชียงราย

วันที่ประกาศ 02 ตุลาคม 2563 เวลา 16:00 น.


ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง กำหนดจำนวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วันที่ประกาศ 02 ตุลาคม 2563 เวลา 15:59 น.


ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ ณชจันทร์ Nachajan Learning Center

วันที่ประกาศ 28 กันยายน 2563 เวลา 15:00 น.


ประชาสัมพันธ์ การเข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ประกาศ 25 กันยายน 2563 เวลา 14:00 น.


ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำหน้ากาก DIY ป้องกันภัย COVID - 19 และ PM 2.5

วันที่ประกาศ 16 กันยายน 2563 เวลา 10:00 น.


ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ประกาศ 10 กันยายน 2563 เวลา 16:00 น.


ประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพคนพิการให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

วันที่ประกาศ 03 กันยายน 2563 เวลา 11:00 น.


ประชาสัมพันธ์ โครงการอุ่นรักครอบครัวตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 10:00 น.


ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพราษฎร หลักสูตรการจัดดอกไม้สด

วันที่ประกาศ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 10:00 น.


ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

วันที่ประกาศ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 10:00 น.


ประกาสผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ประกาศ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 16:00 น.


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 13:00 น.


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ เทศบาลตำบลนางแล (แก้ไขเพิ่มเติม)

วันที่ประกาศ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:00 น.


ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ เทศบาลตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:00 น.


ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 5 กระบวนงาน

วันที่ประกาศ 30 เมษายน 2563 เวลา 14:00 น.


ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 18 มีนาคม 2563 เวลา 10:00 น.


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ( ชุดที่ 1 )

วันที่ประกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 น.


ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ประกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 น.


โครงการอุ่นรักครอบครัวตำบลนางแล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ประกาศ 15 มกราคม 2563 เวลา 07:00 น.


การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน และมาตรการกำกับดูแลสถานบริการ สถานประกอบการและสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรม ในช่วงเทศการ

วันที่ประกาศ 03 มกราคม 2563 เวลา 13:00 น.


กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษในปี 2562 (30 ธันวาคม 2562)

วันที่ประกาศ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 15:00 น.


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนกันยายน 2562) ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2562

วันที่ประกาศ 04 ตุลาคม 2562 เวลา 10:00 น.


รายงานผลการดำเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการตามกระบวนงานบริการประชาชนเทศบาลตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 02 ตุลาคม 2562 เวลา 11:14 น.


โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนางแล ประจำปี 2562

วันที่ประกาศ 29 กันยายน 2562 เวลา 14:00 น.


โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ประกาศ 27 กันยายน 2562 เวลา 09:00 น.


โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลนางแลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ประกาศ 23 กันยายน 2562 เวลา 13:00 น.


โครงการบำรุงรักษาป่าไม้

วันที่ประกาศ 20 กันยายน 2562 เวลา 15:00 น.


โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ประกาศ 19 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น.


โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

วันที่ประกาศ 18 กันยายน 2562 เวลา 14:00 น.


โครงการตำบลพัฒนาการเด็กดีเริ่มที่นมแม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ประกาศ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 น.


ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เปิดรับสมัครจิตอาสาพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ ของทุกเดือน ณ สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร และที่ทำการอำเภอทั่วประเทศ (ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ประกาศ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08:00 น.


กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อทดแทนต้นไม้ที่ตายเนื่องจากไฟป่า

วันที่ประกาศ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 15:00 น.


ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ประกาศ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 11:00 น.


กิจกรรมปลูกต้นพุทธรักษา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ประกาศ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 15:00 น.


ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

วันที่ประกาศ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:00 น.


มติที่ประชุมคณะกรรมการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ประกาศ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:00 น.


ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง สิ้นสุดสถาณการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

วันที่ประกาศ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:00 น.


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2562) ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562

วันที่ประกาศ 03 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:00 น.


โครงการบำรุงรักษาป่าไม้

วันที่ประกาศ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:00 น.


ท่องเที่ยวคนบ้านนางแล

วันที่ประกาศ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00 น.


โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ประกาศ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.


ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วันที่ประกาศ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:00 น.


โครงการชวนครอบครัวงดเหล้าเข้าพรรษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ประกาศ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.


โครงการพัฒนาความรู้ด้านการเกษตร หลักสูตร “การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว”

วันที่ประกาศ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.


ขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่ง ระหว่างวันที่ 16 - 30 เมษายน 2562

วันที่ประกาศ 15 เมษายน 2562 เวลา 08:00 น.


อาสาไฟป่าฯ ร่วมออกลาดตระเวนไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบในเขตเทศบาลตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 12 เมษายน 2562 เวลา 08:00 น.


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวเชียงรายฉีดพ่นน้ำ พร้อมกันทั้งจังหวัด โดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ประกาศ 05 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น.


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562) ณ วันที่ 5 เมษายน 2562

วันที่ประกาศ 05 เมษายน 2562 เวลา 09:20 น.


โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลนางแล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ประกาศ 29 มีนาคม 2562 เวลา 08:00 น.


อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) ประชาสัมพันธ์ประกาศอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) เรื่อง ห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) (เพิ่มเติม)

วันที่ประกาศ 05 มีนาคม 2562 เวลา 13:00 น.


โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพราษฎร หลักสูตรการทำลูกชิ้นหมู งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00 น.


ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.

วันที่ประกาศ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00 น.


โครงการรักสุขภาพรักปลอดภัย วัยใสไร้เอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ประกาศ 04 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:00 น.


ประชาสัมพันธ์รายงานการปรับปรุงภารกิจเทศบาลตำบลนางแล ประจำปี 2562

วันที่ประกาศ 29 มกราคม 2562 เวลา 13:13 น.


แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562

วันที่ประกาศ 29 มกราคม 2562 เวลา 13:00 น.


โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร

วันที่ประกาศ 26 มกราคม 2562 เวลา 15:00 น.


ประชาสัมพันธ์การตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต

วันที่ประกาศ 16 มกราคม 2562 เวลา 13:00 น.


ประชาสัมพันธ์เพจ "กองการเลือกตั้งท้องถิ่น" บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook)

วันที่ประกาศ 14 มกราคม 2562 เวลา 08:00 น.


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) ณ วันที่ 4 มกราคม 2562

วันที่ประกาศ 04 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.


เชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ประกาศ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 13:00 น.


ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้แอปพลิเคชั่นแจ้งและบริหารจัดการข้อร้องเรียนและปัญหาเมือง (Traffy Fondue)

วันที่ประกาศ 06 ธันวาคม 2561 เวลา 08:00 น.


โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพราษฎร หลักสูตรการทำสบู่สมุนไพร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ประกาศ 01 ธันวาคม 2561 เวลา 10:00 น.


เชิญสมัครร่วมกิจกรรมปั่น "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" วันที่ 9 ธันวาคม 2561

วันที่ประกาศ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:00 น.


ประชาสัมพันธ์ เรื่องนโยบายการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลนางแลประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ประกาศ 01 ตุลาคม 2561 เวลา 11:00 น.


ประชาสัมพันธ์รายงานการปรับปรุงภารกิจเทศบาลตำบลนางแล พ.ศ.2561

วันที่ประกาศ 25 กันยายน 2561 เวลา 15:06 น.


การแข่งขันเอ็นดูโร่การกุศลเพื่อสมทบทุนการศึกษาเด็กผู้ด้อยโอกาศและกลุ่มอาสาป้องกันไฟป่านางแล

วันที่ประกาศ 00 543 เวลา 00:00 น.


โรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริบาลญี่ปุ่น 1 ปี

วันที่ประกาศ 00 543 เวลา 00:00 น.


ประชาสัมพันธ์เส้นทางจาริกแสวงบุญศาสนสถานสำคัญ 9 แห่ง ของจังหวัดเชีียงราย

วันที่ประกาศ 00 543 เวลา 00:00 น.


ข่าวประชาสัมพันธ์อันตรายและการขอปล่อยโคมลอย โคมควัน ในช่วงเทศกาล

วันที่ประกาศ 00 543 เวลา 00:00 น.


โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม เชิญชมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๖ "เจียงฮายเกมส์" ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๘ พฤษจิกายน ๒๕๖๑

วันที่ประกาศ 00 543 เวลา 00:00 น.


ประชาสัมพันธ์ คำสั่งเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนปฏิบัติราชการแทน

วันที่ประกาศ 00 543 เวลา 00:00 น.


ประชาสัมพันธ์รายงานการปรับปรุงภารกิจเทศบาล ประจำปี 2560

วันที่ประกาศ 00 543 เวลา 00:00 น.