มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานการวิเคราะห์ผลคะแนน ITA ในปีงบประมาณ 2565

ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศมาตรการในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และความโปร่งใส จำนวน 7 มาตรการ ประจำปี 2564

ประกาศการใช้การบริหารงานและมาตรการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ