เอกสารเผยแพร่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ฐานข้อมูล อสบ. ปี พ.ศ. 2566

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงปี พ.ศ. 2566

ทะเบียนตลาดสดในพื้นที่เทศบาลตำบลนางแล

รายงานฐานข้อมูลทะเบียนแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ (ตามมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535)

แหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555

แบบรายงานฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลนางแล

การรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย หรือการรายงานแบบ ทส.2 ทางอิเล็กทรอนิกส์

พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544

พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551

พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2558

พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542

พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535

พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558

พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551

พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550

พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535

พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545

พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522

พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535


กองคลัง

รายงานการเงินประจำปี 2566 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72

รายงานการเงินประจำปี 2565 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72

รายงานการเงินประจำปี 2564 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72

การรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย หรือการรายงานแบบ ทส.2 ทางอิเล็กทรอนิกส์

กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561

พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562


กองการศึกษา

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562

พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2353

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

ระเบียบว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท พ.ศ. 2562


กองช่าง

การรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย หรือการรายงานแบบ ทส.2 ทางอิเล็กทรอนิกส์

กฎกระทรวง กำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดหรือถมดิน พ.ศ.2548

พ.ร.บ.ขุดดินถมดิน พ.ศ.2543

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

พ.ร.บ.ทางหลวง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549

พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535

พ.ร.บ.โรงงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562

พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์ที่พลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ.2553


สำนักปลัดเทศบาล

บัญชีรายชื่อผู้มิสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

บัญชีรายชื่อผู้มิสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แต่งตั้งคณะทำงานจัดทแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศใช้ระเบียบสภาเทศบาลตำบลนางแล ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเสนอเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศกระทรวงเกษตร วัตถุอันตราย พ.ศ.2562

พ.ร.บ.ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522

พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550

ระเบียบ อปพร พ.ศ.2553

พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

พ.ร.บ.การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534

พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

พ.ร.บ.เงินทดแทน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561

พ.ร.บ.ฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545

พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553

พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560

พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546

พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546

พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550

พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550

พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเลคทรอนิกส์ พ.ศ.2544

รายงานสรุปผลการติดตามโครงการบำรุงรักษาป่าไม้และป่าชุมชน

รายงานสรุปผลการติดตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

รายงานสรุปผลการติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านประมง หลังสูตรการเลี้ยงกุ้งฝอย

รายงานสรุปผลการติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์