แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนเมษายน)

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนเมษายน)

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนเมษายน)

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนเมษายน)

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนเมษายน)

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนเมษายน)


รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนางแลประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานผลการดำเนินการโครงการที่เบิกจ่ายจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2561