ข้อมูลทั่วไป

ตำบลนางแล ได้รับการจัดตั้งตามกฏหมายลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 เมื่อ พ.ศ.2501 โดยแยกจากตำบลบ้านดู่ และได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนางแล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 มีผลใช้บังคับเมื่อปี พ.ศ.2539 และต่อมา ปี พ.ศ.2551 ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลนางแล เป็น เทศบาลตำบลนางแล เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2551 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลนางแล เป็นตำบลหนึ่งใน 15 ตำบลของอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สำนักงานเทศบาลตำบลนางแล ตั้งอยู่ที่ 476 หมู่ 12 บ้านขัวแตะ ถนนพหลโยธิน ติดกับทางหลวงหมายเลข 1 ห่างจากอำเภอเมืองเชียงรายประมาณ 15 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 894 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 34,375 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับหน่วยการปกครองท้องถิ่นอื่นๆ ดังนี้ คือ

ทิศเหนือ ติดต่อกับเทศบาลตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้ ติดต่อกับเทศบาลตำบลบ้านดู่ องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก และเทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ทางทิศตะวันออก มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ใช้เป็นที่เพาะปลูกพื้นไร่ ใช้เป็นที่ตั้งชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม

พื้นที่ทางทิศตะวันตกถึงทิศตะวันออก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าสงวน และมีที่ตั้งชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า

ลักษณะภูมิอากาศ

มีลักษณะภูมิอากาศ 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูฝน และบางพื้นที่เป็นที่ราบสูงจะมีอากาศหนาวเย็นและมีฝนตกบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน ของทุกปี จะประสบอุทกภัยจากฝนตกและน้ำป่าไหลหลาก และในช่วงฤดูแล้งจะมีหมอกควันปกคลุม ผลมาจากการเผาป่า หรือไฟป่า

จำนวนหมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลนางแล มีจำนวน 17 หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
1 บ้านป่าห้า นายสุชาติ สมประสงค์ (กำนันตำบลนางแล)
2 บ้านนางแล นายสนิท แหนคำ
3 บ้านนางแลเหนือ นางสมพิศ สมประสงค์
4 บ้านม่วงคำ นายยศวริศ ปินตาสาร
5 บ้านเด่น นายสรกฤช วงค์จันตา
6 บ้านป่าอ้อ นางพัทธ์ธิรา บูรณศักดิ์ราฤทธิ์
7 บ้านนางแลใน นางเตียนทอง เรือนคำ
8 บ้านป่ารวก นายสมยศ นางแล
9 บ้านดอยกิ่ว นางธัญสินี สมประสงค์
10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ นายวิสิทธิ์ คำลือ
11 บ้านดาวดึงส์ นางสาวนันธยา ประทุมมา
12 บ้านขัวแตะ นายเทียน นางแล
13 บ้านแม่ปูคา นายหาญณรงค์ แสนโกษา
14 บ้านร่องปลาค้าว นายจรัญ เขื่อนเพชร
15 บ้านใหม่ม่วงคำ นายสุพล ไฝ่แก้ว
16 บ้านสันต้นขาม นายจำนงค์ เขยหัวคำ
17 บ้านใหม่นางแล นายไพโรจน์ ทวีสุข