สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม2566)

หลักฐานการแจ้งผลความคืบหน้า ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน ประจำปี 2565

สรุปผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาและแจ้งผลความคืบหน้าให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน ประจำปี 2565

ทะเบียนรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชิบ ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ขอรับคำปรึกษาข้อกฏหมาย และรับข้อเสนอแนะต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน2565)

สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน2565)

สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม2565)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และข้อเสนอแนะต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม2564)

สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม2563)

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)

สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561