กรอบอัตรากำลังพนักงานเทศบาลตำบลนางแล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 - 2563
คุณลักษณะ/ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

- ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

- รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

สำนักปลัดเทศบาล
- หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

- หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

- หัวหน้าฝ่ายธุรการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

- นักบริหารการจัดการ (ปก./ชก.)

- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)

- นักทรัพยาการบุคคล (ปก./ชก.)

- นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปก./ชก.)

- เจ้าพนักงานทะเบียน (ปง./ชง.)

- นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก./ชก.)

- นิติกร (ปก./ชก.)

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)

- นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)

- นักวิชาการประชาสัมพันธ์ (ปก./ชก.)

- นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.)

กองคลัง
- ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)

- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

- นักวิชาการงานคลัง (ปก./ชก.)

- นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.)

- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)

- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)

กองช่าง
- ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

- หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

- วิศวกรโยธา (ปก./ชก.)

- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)

- นายช่างโยธา (ปง./ชง.) จำนวน 2 อัตรา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)

- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)

- นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)

- นักวิชาการสุขาภิบาล (ปก./ชก.)

- เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)

- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)

กองการศึกษา
- ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

- หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

- สันทนการการ (ปก./ชก.)

- นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)

- นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)

- ครู (คศ.1) จำนวน 5 อัตรา

- ครู (คศ.2) จำนวน 3 อัตรา

- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)

หน่วยตรวจสอบภายใน
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)