ประกาศงานบริหารงานบุคคล

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

พจนานุกรม ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

พจนานุกรม สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ข้อบังคับเทศบาลตำบลนางแลว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลนางแล

ประกาศเทศบาลตำบลนางแลเรื่องหลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจ

ประกาศเทศบาลตำบลนางแลเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม

ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562