ประกาศเทศบาลเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2564

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2563

เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2561 - 2563

แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเทศบาลเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2561

ระเบียบเทศบาลตำบลนางแลว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร

ระเบียบเทศบาลตำบลนางแลว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น

ประกาศเทศบาลเรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการ