การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562