รายงานการเงินประจำปี

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน

รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานของผู้สอบบัญชีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานของผู้สอบบัญชีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

รายงานของผู้สอบบัญชีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน


รายงานการรับ-จ่ายเงิน

ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564