รายงานการกำกับติดตามผลรอบ 6 เดือน

รายงานผล E-Plannacc รอบ 6 เดือน (ตุลาคม - มีนาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผล E-Plannacc รอบ 6 เดือน (ตุลาคม - มีนาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน (ตุลาคม - มีนาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลE-Plannacc รอบ 6 เดือน (ตุลาคม - มีนาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน (ตุลาคม - มีนาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน (ตุลาคม - มีนาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน (ตุลาคม - มีนาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน (ตุลาคม - มีนาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผล E-Plannacc พ.ศ.2565

รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผล E-Plannacc พ.ศ.2564

รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลE-Plannacc พ.ศ.2563

รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561