ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลนางแล

ประกาศเรื่องการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนางแล

แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน กรณีร้องขอด้วยผู้แทน

แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน กรณีร้องขอด้วยตัวเอง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลนางแล

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย (การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย (การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย (การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย (การให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย (การให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ)

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลนางแล

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลนางแล

ประกาศแนวทางการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลนางแล

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลนางแล

ประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลนางแล

คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี2564

คำสั่งของศูนย์รับเรื่องเรื่องร้องเรียนทั่วไปและการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คำสั่งของศูนย์รับเรื่องเรื่องร้องเรียนทั่วไปและการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลนางแล

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลนางแล

ประกาศแนวทางการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลนางแล

โครงสร้างศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลนางแล

ประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลนางแล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น