เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561


แผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน

การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ช่วงไตรมาสที่ 4 ของงบประมาณ พ.ศ.2564

การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ช่วงไตรมาสที่ 3 ของงบประมาณ พ.ศ.2564

การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ช่วงไตรมาสที่ 2 ของงบประมาณ พ.ศ.2564

การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ช่วงไตรมาสที่ 1 ของงบประมาณ พ.ศ.2564

กำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ช่วงไตรมาสที่ 4 ของงบประมาณ พ.ศ.2563

การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ช่วงไตรมาสที่ 3 ของงบประมาณ พ.ศ.2563

การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ช่วงไตรมาสที่ 2 ของงบประมาณ พ.ศ.2563

การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ช่วงไตรมาสที่ 1 ของงบประมาณ พ.ศ.2563

กำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบเดือนมกราคม - มีนาคม)

รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบเดือนตุลาคม - ธันวาคม)

รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบเดือนกรกฎาคม - กันยายน)

รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบเดือนเมษา - มิถุนายน)

รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบเดือนมกราคม - มีนาคม)

รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบเดือนตุลาคม - ธันวาคม)

รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนเมษายน)

รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนเมษายน)

รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนเมษายน)


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561