เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561


แผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน

การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ช่วงไตรมาสที่ 4 ของงบประมาณ พ.ศ.2564

การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ช่วงไตรมาสที่ 3 ของงบประมาณ พ.ศ.2564

การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ช่วงไตรมาสที่ 2 ของงบประมาณ พ.ศ.2564

การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ช่วงไตรมาสที่ 1 ของงบประมาณ พ.ศ.2564

กำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ช่วงไตรมาสที่ 4 ของงบประมาณ พ.ศ.2563

การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ช่วงไตรมาสที่ 3 ของงบประมาณ พ.ศ.2563

การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ช่วงไตรมาสที่ 2 ของงบประมาณ พ.ศ.2563

การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ช่วงไตรมาสที่ 1 ของงบประมาณ พ.ศ.2563

กำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบเดือนมกราคม - มีนาคม)

รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบเดือนตุลาคม - ธันวาคม)

รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบเดือนกรกฎาคม - กันยายน)

รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบเดือนเมษา - มิถุนายน)

รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบเดือนมกราคม - มีนาคม)

รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบเดือนตุลาคม - ธันวาคม)

รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนเมษายน)

รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนเมษายน)

รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนเมษายน)


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561